PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbud til barn, unge og familier

Kommunen vil bidra til at foresatte får hjelp og støtte i oppgaven med å sikre barn en trygg oppvekst. Kommunen har flere ulike tilbud til barn og familier som trenger noe ekstra i en krevende periode.

Barnekoordinator

En barnekoordinator sikrer oppfølging og samordning av tjenestetilbud rundt et barn. Den hjelper familier med barn som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. En lenke til mer informasjon om barnekoordinatoren og kontaktinformasjon finner du her: Barnekoordinator. 

Familie og nettverk, familieveiledere

Dette er et tilbud innenfor psykisk helse til gravide, barn og unge mellom 0-18 år og deres familier. Vi tilbyr samtaler med barn og ungdom, foreldreveiledning og familiesamtaler. Vi har også utekontakter som jobber oppsøkende blant barn og ungdom. 

Etter samtykke samarbeider temaet med familien og andre som kjenner barnet. Det lages avtale om videre samarbeid ut i fra brukers og evt. familiens behov. Ved behov henviser vi videre til spesialisthelsetjenesten (BUP, AHUS eller andre) i samarbeid med lege.

Kontakt: Tlf.: 63 85 26 92 eller 63 85 25 00.

Spør etter Familie og nettverk i forebyggende tjeneste. 

Mer om tilbudet 

Familieoppfølgingsplan

En plan til hjelp i familier det er behov for tverrfaglig samhandling og koordinering av tiltak. 

Noen familier trenger oppfølging på en måte som gjør det nødvendig å samordne samarbeidet rundt familien.

Familieoppfølgingsplanen er et verktøy for å koordinere tiltak fra flere tjenester og for flere medlemmer i familien.  Planen kan tas i bruk selv om ingen i familien har rett til individuell plan (IP).

En tenker at bruk av oppfølgingsplanen kan føre til varige endringer i familien. Tilbudene kommunen gir innenfor foreldreveiledning, nettverksmøter, samtalegrupper for barn og deres foresatte o.a. kan koordineres inn i planen.

Familieoppfølgingsplanen brukes i enkelte tjenester i kommunen. 

Foreldreveiledning

Både Familie og nettverk, PPT, barnevernet og tjenester i helsesektoren tilbyr veiledning til foresatte og andre som har ansvar for barn. 

Kommunen tilbyr også kurs til grupper av foreldre der du kan få gode råd, dele erfaringer og bli mer bevisst på dine egne og barnets handlinger, valg og reaksjoner.

Foreldrene er de viktigste omsorgsgiverne i barnets liv. Å komme inn så tidlig som mulig for å støtte foreldre i sin omsorgsrolle er derfor viktig. Ved å styrke samspillet mellom foreldre og barn kan en forebygge utvikling av vansker på et senere tidspunkt. Kommunen tilbyr forskjellige kursrekker. Klikk deg inn på lenkene under for mer informasjon og påmelding.

COS-kurs / Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting)

Våren 2024

COS-kurs for småbarnsforeldre startet 27.februar. Kurset går i Løken barnehage 

Påmelding lukket

COS-kurs på helsestasjonen:

 • COS-kurs tilbys foreldre med barn på 8 måneder via helsestasjonen
 • Nye grupper starter fortløpende (hver måned)
 • Invitasjon sendes som innkalling via Helsenorge

Se en liten filmsnutt om COS-kursene. Ca 6 min.

FolkOm

Se invitasjon: 

Tuning into Kids og Tuning into Teens (foreldreveiledningskurs)

Tuning into Kids (TIK) og Tuning into Teens(TINT )er universelle foreldreveiledningsprogram. I kursene øver foreldrene på å møte barnets følelser, og kunne støtte egen og barnets evne til selvregulering.  Målsetningen i TIK og TINT er å styrke det emosjonelle båndet mellom foresatte og barnet. 

Nye kurs starter i uke 39 for foreldre til barn 6-12 år, og i uke 41 for ungdomsforeldre. Hvert kurs går over 6 uker. 

Se invitasjon

Gå til påmelding

Mer om Tuning into Kids/Teens

 

Fritidsguide

Trenger du hjelp til finne ut hvilke fritidstilbud som fins i kommunen, hvilke aktiviteter som kunne passe for deg, eller hjelp til å ta den første kontakten for å komme igang med nye aktiviteter, kan du kontakte Fritidskonsulenten i kommunen.

På frivilligsentralen er det ansatt en fritidskonsulent eller aktivitetsguide som hjelper innbyggere til å komme igang med meningsfulle aktiviteter på fritiden. Fritidskonsulenten jobber særlig med barn, ungdom og flyktninger for åpne dørene inn til ulike lag og foreninger og forebygge utenforskap.

Kommunen får støtte fra Bufdir for å tilby aktiviteteguide og åpne møteplasser for barn og ungdom, og fritidskonsulenten samarbeider tett med andre virksomheter i kommunen. 

Fritidskonsulent Jaroslaw Kurpiewski (Jarek) kan kontaktes på telefon 47971487 eller e-post jaroslaw.kurpiewski@ahk.no 

Mer om tilbudet

Helsestasjon Pluss

Helsestasjonen og jordmortjenesten samarbeider rundt alle som benytter jordmortjenesten i kommunen. For å kunne gi et best mulig tilbud, har kommunen opprettet et tverrfaglig team som kan tilby oppfølging til familier med sammensatte behov.

Det kan være familier hvor en eller begge foreldre har psykiske vansker/lidelser eller annen langvarig sykdom, rusproblemer eller der det er bekymring for vold i familien.

Teamet som utgjør Helsestasjon Pluss er:

 • Jordmor
 • Helsesykepleier
 • Familieveileder
 • Barneverntjenensten
 • Psykisk helse

Saker meldes inn til teamet som møtes minimum en gang pr. måned.

Henvisningsskjema

En søker i størst mulig grad å ta opp saker der det foreligger samtykke til tverrfaglig samarbeid og at de foresatte deltar i møtet. Unntaksvis kan det være aktuelt med anonyme drøftinger.

Hjelpetelefoner

Er du bekymret for et barn eller bare trenger noen å snakke med som voksen. Her finner du en oversikt over ulike nasjonale hjelpetelefoner.

Home-Start familiekontakten

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier 2-4 timer i uka. Ideen bak Home-Start er at familien får en likeverdig person som kan være en god støttespiller, samtalepartner, avlaste praktisk og styrke foreldrene. 

HSF er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Behovene hos familiene varierer, og familiene som får hjelp fra HSF har minst ett barn under skolepliktig alder. De frivillige har selv foreldreerfaring eller annen erfaring med barn.

Vil du bli frivillig eller ønsker du en familiekontakt, kontakt koordinator Lene Bruer Hoff  

Telefon: 45 72 35 95 e-post: lene.hoff@ahk.no

Mer om tilbudet

Mer om Home-Start Familiekontakten

Nettverksmøter

Kommunen kan hjelpe deg med å invitere ditt nettverk til et møte der dere sammen kan finne fram til gode tiltak på noe som oppleves vanskelig og utfordrende for deg eller din familie.

Film: Hva er et nettverksmøte?

Et nettverksmøte er en samtale med deg i sentrum som kan gi de rundt deg en større forståelse for din situasjon, og der dere sammen kommer fram til løsninger som er gode for deg.

 • Henter fram ressurser
 • Kan gi tidlig hjelp
 • Kan motvirke at problemene vokser seg større
 • Kan hjelpe deg til bedre mestring av en vanskelig situasjon

Hvordan arbeider vi?

 • To fagpersoner leder møtet
 • Du velger selv hvem som skal inviteres (f.eks. familie, venner, naboer, arbeidskollegaer, fastlege eller andre fra det offentlige hjelpeapparatet)
 • Du velger hvor møtet skal holdes
 • Du velger hva som skal være tema for møtet

Møteformen gir mulighet til å tenke høyt sammen. Alle som er tilstede har verdifulle erfaringer og kjenner deg på forskjellige måter. Målet er at alle får luftet sine tanker og meninger om situasjonen.

Våre nettverksmøteledere:

 • Ann Sørhaug (spesialhjelpepleier)
 • Ellen Tuverud Gangnes (spesialpedagog)
 • Hanne Dalen (spesialpedagog)
 • Ida Hagen (spesialsykepleier)
 • Mette Fjuk (barnehagelærer)
 • Tine Enger (vernepleier)
 • Merethe Skoglund Knudsen (sosionom)
 • Anne Norstad Radem (sosionom)
 • Marianne Børke (sosialantropolog)

Vil du vite mer eller be om et nettverksmøte?

Kontakt tverrfaglig koordinator:

Marianne Børke

Telefon 63 85 26 16 eller E-post: marianne.borke@ahk.no

Samarbeid med barn og unges psykiske helsevern (BUP), Ahus 

Kommunen har samarbeidsmøter med bup ca. hver 6. uke. Her møter alle fagledere (ledere i PPT, forebyggende tjenester, barnevern og NAV) med leder og nestleder i BUP.

Med samtykke fra foresatte foretas tverrfaglige drøftinger rundt enkeltbarn uten at foresatte er til stede. Andre mer generelle saker kan også tas opp her.

Rektor melder inn aktuelle saker til møtet via leder for PPT. 

SMART-kurs for ungdom

SMART-kurs et tilbud til ungdom mellom 15 og 17 år som opplever å være mye triste eller engstelige i hverdagen, eller som strever med dårlig selvbilde. SMART-kurs er basert på kognitiv atferdsterapi. Gjennom konkrete oppgaver får du øvelse i å kjenne igjen og håndtere strevsomme tanker og følelser. Du jobber med dette både på kurset og gjennom hjemmeoppgaver.  

Mål for kurset

 • Lære hvordan du kan bruke stressmestring i problemsituasjoner
 • Bli bevisst din egen styrke og på den måten føle deg bedre i vanskelige situasjoner
 • Lære om hvordan du kan takle engstelige og triste tanker og på den måten forebygge angst og depresjon.

SMART-kurset består av en gruppe på 5-8 ungdommer, og ledes av helsesykepleier på videregående skole. 

Vil du vite mer; kontakt helsesykepleier Jane Soley Naddene-post eller telefon: 45211085 

SMIL - samtalegrupper for barn som er pårørende

Styrket Mestring I Livet (S M I L) er et gruppetilbud for barn og unge som har foreldre eller søsken med langvarig sykdom eller alvorlig skade.

Når langvarig sykdommer eller alvorlige skader oppstår hos noen i nær familie rammes hele familien – enten det skyldes sykdommer som kreft, slag, ME, psykiske lidelser, rus eller skader etter ulykker.

Tilbudet er rettet mot hele familien, med barnas opplevelser og behov i sentrum.Styrket mestring i egen hverdag står sentralt.

S M I L har til hensikt å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse.

S M I L-gruppa er et trygt sted for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse. Gruppelederne har både egen erfaring og fagkunnskap om det å være pårørende barn.

En forutsetning for deltakelse i tilbudet er foreldresamarbeid.

Mer om S M I L

Barn som pårørende

Barns Beste

Ønsker du mer informasjon om S M I L?

Ta kontakt med: Marianne Børke

Telefon 63 85 26 16 eller e-post: marianne.borke@ahk.no

Skilsmissegrupper i skolen

Flere av skolene i kommunen tilbyr samtalegrupper for barn som har foreldrene som ikke bor sammen. Gruppene ledes av helsesykepleier.

Et samlivsbrudd vil ha konsekvenser for barn og barnas behov, og må møtes. Å delta i gruppe gir barna mulighet til å snakke med andre barn som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Skilsmissegruppene settes opp i skoletiden, og ledes av helsesykepleier gjerne sammen med en fra skolen. En gruppe består av fire til seks elever i omtrent samme alder. Gruppa møtes seks ganger og snakker om ulike temaer som kan være aktuelle for barn som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre.

Foresatte inviteres til en foreldrekveld i etterkant av skilsmissegruppene.

Flere av skolene i kommunen er i gang med skilsmissegrupper.

Kontakt din skole eller skolehelsetjenesten dersom du vil vite mer.

Mer om skilsmissegrupper

Skilsmissegrupper i skolen hjelper elever

Ungdomslos

Ungdomslosen følger opp ungdommer som av ulike grunner strever med å være på skolen.

Ungdomslosen skal støtte og hjelpe ungdommer og deres foresatte slik at undommene får økt skolenærvær, økt mestringsfølelse og økt trivsel på skolen. 

Mer om tilbudet

Zippys venner

Zippys venner er et undervisningsprogram for elever på 1. - 4. trinn. Organisasjonen Voksne for barn har ansvar for implementering, spredning og utvikling av programmet.

Det psykososiale miljøet har stor betydning for læring.

Lærerens relasjon til elevene og elevenes opplevelse av tilhørighet, delaktighet, mestring og kompetanse er viktige faktorer for læring.

Undervisningsprogrammet har som målsetting: 

å identifisere og snakke om følelser

å meste dagliglivets utfordringer og problemer

å støtte andre som har det vanskelig

Mer om Zippys venner

Zippysang  

 

 

Taushetsplikt

Ansatte i kommunen har taushetsplikt i møte med barn og deres familier. For å komme barnet og familien i møte på en best mulig måte, er det ofte nødvendig at ansatte kan samarbeide på tvers av ulike tjenesteområder. Dette krever samtykke av foresatte.

Kommunens samtykkeskjema finner du her:

Samtykkeskjema

Sist endret: 17.06.2024