PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon til pårørende

Pasienten/brukeren har rett til å utpeke sin nærmeste pårørende; som regel er dette en person som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten/brukeren.

Pasientens eller brukerens pårørende

Som hovedregel skal det utnevnes én nærmeste pårørende.

Som nærmeste pårørende har du rett på informasjon

  • Når opplysningene allerede er kjent
  • Når pasient/bruker samtykker til det
  • Når «forholdene tilsier» informasjonsdeling, f.eks. i nødsituasjoner hvor pasienten ikke er i stand til å gi samtykke
  • Når pasienten/bruker åpenbart ikke kan ivareta sine interesser
Foresatte

Foreldre/foresatte har rett på informasjon om sine barn inntil de fyller 16 år, og inntil de fyller 18 år hvis opplysningene er nødvendige for å ivareta foreldreansvaret.

Representant

Det kan være situasjoner hvor den som er hjelpetrengende ikke er i stand til å ivareta egne interesser.

I slike tilfeller kan pårørende ha rollen som pasientens/brukerens representant og opptre på vegne av pasienten/brukeren.

Rollen som representant kan følge av

  • Foresatte representerer mindreårige barn
  • Pårørende er oppnevnt som verge
  • Nærmeste pårørende representerer pasienten/brukeren fordi vedkommende ikke har samtykkekompetanse, forholdene tilsier det eller at vedkommende ikke kan ivareta egne interesser.
  • Det foreligger skriftlig fullmakt fra pasienten/brukeren
Samtykke

Helsehjelp kan som hovedregel bare gis med pasientens samtykke. Hvis du som pårørende lurer på om pasienten/brukeren kan ivareta egne interesser og/eller har samtykkekompetanse (evne til å vurdere og samtykke), kontakt fastlegen for en vurdering.

Pasienten/brukeren mangler samtykkekompetanse dersom vedkommende åpenbart ikke kan ivareta egne interesser på grunn av fysiske eller psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemming.

Hvis en person ikke har samtykkekompetanse, er det helsepersonell som tar beslutning om helsehjelp.

Nærmeste pårørende har rett til å medvirke til helsehjelpen og bli informert.

Hvis helsehjelpen innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, for eksempel innleggelse i sykehjem, skal det, dersom det er mulig, innhentes informasjon fra nærstående om hva pasienten sannsynlig ville ha ønsket dersom han/hun kunne gi uttrykk for det.

Pårørendes klagerett

Pårørende som har fullmakt til å representere pasienten/brukeren, kan klage på at vedkommende ikke har fått oppfylt sine rettigheter om nødvendig helsehjelp, medvirkning, informasjon, samtykke og journalinnsyn.

Fylkesmannen er klageinstans, men klagen sendes den som har truffet avgjørelsen. Klagefristen er fire uker, klagen skal være skriftlig og bør nevne hva det klages på og gi opplysninger som kan være av betydning for behandling av klagen.

Klager på enkeltvedtak, for eksempel avslag på søknad om sykehjemsplass, sendes til Tildelingskontoret i kommunen.

Hvis pasienten/brukeren eller du som pårørende ikke er fornøyd med hvordan helse- og omsorgstjenesten blir utført, skal klagen rettes til den som utfører tjenesten, for eksempel sykehjemmet eller hjemmetjenesten.

Mer om nærmeste pårørendes rettigheter:

lovdata.no

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere den som gir fullmakten etter at vedkommende på grunn av psykiske lidelser, demens eller alvorlig svekket helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser innen de områdene som fremkommer av fullmakten.

Videre må det gå frem av fullmakten at den først skal gjelde etter at den som har gitt fullmakten er kommet i en slik tilstand som beskrevet.

Mer informasjon om fremtidsfullmakt:

Fremtidsfullmakt

Verge

Selv om en person har evnen til å ha rettigheter og plikter, er man ikke alltid i stand til å ivareta egne interesser i alle sammenhenger.

Før det kan oppnevnes verge for en voksen person er det flere krav som må oppfylles:

Medisinsk tilstand angitt i loven

Man er ikke i stand til å ivareta egne interesser

Det må være et konkret behov for verge

Samtykke er gitt der det er mulig

Mer informasjon:

Vergemål

 

Lovdata

Helsedirektoratet

 

Kontakt:

Tildelingskontoret:

Telefon: 63 85 25 85 mandag til fredag 10.00-14.00.

E-post: tildelingskontoret@ahk.no

Adresse: Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

 

Sist endret: 14.06.2023