PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Borgerlig vielse

Tilbudet om borgerlig vielse er gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Hvem kan vies i Aurskog-Høland kommune?

Kommunen tilbyr vielse for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vielse.

Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere.

Kommunens tilbud om borgerlig vielse gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Disse skal ikke betale for tilbudet, i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Aurskog-Høland kommune tilbyr også vielser til andre enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at paret selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelser til vielsen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen.

Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder.

Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv:

Prøvingsattest

Vielse kan tidligst avtales fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Tidspunkt og sted for vielser

I Aurskog-Høland kommune foregår vanligvis vielser mellom kl 10 - 14 på fredager, men det kan også avtales andre tidspunkter.

Nødvendige ressurser er best tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Det er også da vielser kan gjennomføres kostnadsfritt.

Det blir ikke gjennomført vielser i juli.

Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vielsen bestilles.

Kommunen vil i hovedsak benytte formannskapssal eller kommunestyresal til vielse, med plass til et variert antall mennesker.

Gjennomføring av vielsen

Det tilrettelegges for at en vielse har en seremoniell karakter. Det borgerlige vielsesformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vielser.

Vielsesformularet finnes her:

Bufdir

Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning. Eventuelle kostnader og ansvar forbundet med dette må dekkes av brudefolket.

Før vielsen foretas mottar den som skal vie paret prøvingsattesten.

Brudefolket skal også legitimere seg med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Aurskog-Høland stille med ett av vitnene. Dette må eventuelt avtales på forhånd.

Den som skal vie paret kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vielsen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vielse.

Melding om vielse og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vielse og vielsesbok.

Melding om vielse/vielsesbok fylles ut av den som vier paret. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vielsesmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vielsesmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vielsesmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette er en midlertidig vielsesattest.

Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vielsesattest.

Aurskog-Høland kommune er ansvarlig for å føre vielsesbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/Melding om vielse/Vielsesbok» utgjør vielsesboken.

Priser

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vielser i forskriften om kommunale vielser. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vies utenom vanlig arbeidstid. Dette informeres brudefolket om i god tid før vielsen. Kostnaden vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Andre som vil vies i Aurskog-Høland må dekke kostnader for dette. Kommunen tar bare betalt for nødvendige kostnader.

Ønsker du å bli viet av Aurskog-Høland kommune?

Brudefolk som ønsker å vies i regi av Aurskog-Høland kommune sender sin henvendelse til politisk sekretariat via e-dialog.

Kommunikasjon om vielse er unntatt offentlighet.

I e-posten oppgis navn på brudepar, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ønsket sted, dato og tid.

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Legg ved kopi av prøvingsattest. Prøvingsattest kan ettersendes, men må være gyldig og innsendt senest innen 3 dager før vielsen.

Henvendelser vedrørende vielse kan også rettes per telefon på: 63 85 25 00.

Ved henvendelse vil politisk sekretariat ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vielsen finner sted.

Borgerlig vielse trinn for trinn

1. Fyll ut egenerklæringer, forlovererklæringer og eventuelt erklæring om skifte og melding endring av navn.

2. Send skjemaene til skattekontoret.

Vær tidlig ute, men ikke mer enn fire måneder før giftemålet på grunn av papirenes gyldighetstid.

Behandlingstiden er minst to-tre uker.

3. Skattetaten skriver ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten sendes dere i posten.

4. Attesten sender dere til Aurskog-Høland kommune. Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest kan du bestille tid for vielsen.

Send e-post til postmottak@ahk.no 

Bestillingen må inneholde navn på brudeparet og ønsket dato og tidspunkt. 

5. Bryllupsdagen

Møt opp i god tid. Dere må legitimere dere. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.

6. Den som vier dere sender papirene til skatteetaten.

7. Dere får vielselsattesten i posten.

Sist endret: 04.08.2022