PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sparebankenes næringsfond

De lokale bankene Aurskog Sparebank og Høland & Setskog Sparebank har sammen et lokalt næringsfond for Aurskog-Høland kommune. Fondet skal bidra til verdiskaping i næringslivet.

Bankene sine logoer

Søknadsfrist er 1. september og 1. februar.

Søknadene behandles av kommunens næringsutvikler før de besluttes av banksjefene i samråd med ordfører og kommunedirektøren. Søknadene behandles konfidensielt.

Det er åpent for søknader kontinuerlig, så ved behov kan søknader besluttes utenom de de oppsatte søknadsfristene.

Søknadsskjemaet finner du her: 

Søknad Sparebankenes næringsfond

Har du spørsmål, ta kontakt med næringsutvikler Siri Bjørnstad, epost: siri.bjornstad@ahk.no eller mobil 90 64 56 83.

Vedtekter for Sparebankenes næringsfond i Aurskog-Høland kommune

Næringsfondet er etablert av Aurskog Sparebank, Høland & Setskog Sparebank og Aurskog-Høland kommune i fellesskap. Fondet er finansiert av de to sparebankene. Kommunen har ansvar for å administrere fondet. Fondet startet opp i 2001.

Formål

Næringsfondet skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet i Aurskog-Høland kommune – både i nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Tiltak innen det grønne skifte, prioriteres. Prosjekter der flere bedrifter samarbeider, er positivt. Det omsøkte tiltaket bør tilføre søker ny kunnskap og bidra til utvikling av virksomheten, og gjerne bidra til å øke attraktiviteten for Aurskog-Høland kommune. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter.

Vilkår

Kun bedrifter med lokalisering i Aurskog-Høland kommune kan søke. Samlet finansiering fra fondet skal i hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet. Tilskuddsmottaker skal levere inn en rapport når tiltaket er gjennomført, senest innen utløpet av påfølgende år som bevilgningen er gitt. Manglende gjennomføring og / eller rapportering medfører krav om tilbakebetaling av hele eller deler av bevilget beløp.

Forvaltning

Vurdering av søknadene gjøres på bakgrunn av innsendt søknad – søknadsmal skal benyttes. Tildeling besluttes av banksjefene i Aurskog Sparebank og Høland & Setskog Sparebank, i samråd med ordfører og kommunedirektøren etter innstilling fra kommuneadministrasjonen. Særlige vilkår for tildelingen og utbetaling av tilskuddet, gjøres som en del av tildelingen. Det åpnes for søknader en gang per halvår. Ved behov kan søknader behandles løpende.

Vedtektene er godkjent av banksjefene i Aurskog Sparebank og Høland & Setskog Sparebank, ordfører og kommunedirektør 18. mars 2023.

 

  

 

Sist endret: 04.07.2024