PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til ladestasjon for elbil

Akershus fylkeskommune har opprettet en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Formålet er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler.

Støtteordningen skal bidra til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg. Tilskuddsordningen ble vedtatt av fylkesutvalget i Akershus 04. februar 2019. 

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Hvem kan søke
  • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte.
  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
  • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
Tildelingskriterier

Støtteordningen finansierer utbygging av el-infrastrukturen som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser. Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte parkeringsplass. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.

Følgende tiltak kan støttes
  • Utbygging av el-infrastruktur som muliggjør lading på boligselskapets parkeringsplasser.
  • Installasjon av styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafostasjon ikke er nødvendig.
  • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering (se under) Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass.
  • Oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig, og dette dekkes av tilskuddsordningen.
Følgende kriterier legges til grunn ved tildeling av midler 

Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene. Det skal søkes om støtte før det blir bestilt materialer og tjenester, eller før det inngås avtale med leverandør.

Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan få støtte.

Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør.

Beløpsgrenser

Tilskuddet kan utgjøre maksimalt 25 prosent av godkjente investeringskostnader, og er begrenset oppad til 10.000 kroner per ladepunkt det legges til rette for.

Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er 500.000 kroner.

Prosjektet kan i tillegg finansieres av andre offentlige aktører, for eksempel kommunen. Total andel offentlig finansiering kan ikke overstige 50 prosent.

Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd. Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i støtteberettigede kostnader med inntil 10.000 kroner. Rådgivningen skal være uavhengig av leverandør. Elbilforeningen gir slik rådgivning. Annen kvalifisert rådgivning kan også benyttes.

Slik søker du

Benytt elektronisk søknadsskjema.

Last ned søknadsskjema 

Vedlegg til søknaden

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden som PDF:

  • Kopi av tilbud fra leverandør
  • Kopi av evt. evaluering fra ekstern konsulent
  • Behandling av søknaden

Det er ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen skjer fortløpende. Normal saksbehandlingstid for fullstendig utfylte søknader er to uker. Du vil motta et skriftlig svar når søknaden er behandlet.

Du kan klage på vedtaket

Klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: post@afk.no, eventuelt i posten til Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo.

Frist for å klage er tre uker fra den datoen du har mottatt vedtaket.

Utbetaling og rapportering

Midlene utbetales når prosjektet er fullført. Søker må dokumentere at midlene er benyttet til formålet med prosjektregnskap, attestert av regnskapsfører.

Sist endret: 04.12.2019