PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen

Formannskapet vedtok i møte den 22.08.22, sak 84/22, å legge forslaget til reguleringsplan for pukkverk og massemottak ved Fetmosen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt drift av steinbrudd og pukkverk, samt åpne for mottak av masser for deponering og gjenvinning innenfor planområdet. Området består i dag av et etablert steinbrudd med tilhørende adkomstvei fra fv 1454/Nyveien i øst og med lagringsplass og parkering i sydlig del av planområdet. Det skal etableres en ny adkomstvei nord for planområdet fra fv 1455/Fosserveien. Nåværende adkomst til pukkverket fra fv 1454/Nyveien vil bli stengt av.

Planområdet omfatter gårds- og bruksnumrene gnr. 13 bnr. 1 og gnr. 14 bnr. 1 og 16. Planområdet er på ca. 117 daa, hvorav ca. 110 daa er regulert til råstoffutvinning og ca. 4 daa til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 16. oktober 2022.   

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/04685 og kan gis på følgende måter:

-        Digitalt gjennom eDialog https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/948164256   

-        Sendes på e-post til postmottak@ahk.no

-        Sendes i post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret. Saksbehandler Agnes Elise Kristoffersen kan kontaktes ved spørsmål til saken på e-post: agnes.elise.kristoffersen@ahk.no eller telefon 63 85 26 02.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframstilling

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Støyvurdering

Veitegninger

Gjenfyllingsprofiler

Rammeplan vannhåndtering

 

Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vollahagen

Formannskapet vedtok i møte den 22.08.22, sak 85/22, å legge forslaget til reguleringsplan for Vollahagen ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, se vedlagt vedtak og saksinnstilling.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommen gnr. 73 bnr. 414 fra barnehageformål til boligformål. Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse som tillates bebygd med opptil 30 boenheter i boligbygg med inntil tre etasjer. Det er lagt opp til at volum, materialbruk og detaljløsninger skal passe inn med omkringliggende bebyggelse. Planområdet inngår i boligområdet Vollajordet.

Planområdet omfatter gårds- og bruksnumrene gnr. 73 bnr. 441 samt en mindre del av eiendommen gnr. 73 bnr. 394. Planområdet er på ca. 4,3 daa, hvorav ca. 3,8 daa er tiltenkt konsentrert småhusbebyggelse og ca. 0,5 daa samferdsel og teknisk infrastruktur. 

Fristen for å uttale seg til planforslaget er satt til søndag den 16. oktober 2022.   

Uttalelser til reguleringsplanen merkes med Plansak: 20/00815 og kan gis på følgende måter:

-        Digitalt gjennom eDialog https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/948164256   

-        Sendes på e-post til postmottak@ahk.no

-        Sendes i post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen.

Etter fristens utløp vil planforslaget bli fremmet til sluttbehandling i kommunestyret. Saksbehandler Agnes Elise Kristoffersen kan kontaktes ved spørsmål til saken på e-post: agnes.elise.kristoffersen@ahk.no eller telefon 63 85 26 02.

 

Plandokumenter:

Vedtak

Saksframstilling

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Referat oppstartsmøte

Uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Geoteknisk rapport

Geoteknisk rapport Trandumveien 10

Egenvurdering områdestabilitet

Arkeologisk rapport

Energiforbruk Vollajordet

 

 

Sist endret: 26.09.2022