PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barnetråkk på Setskog

Elevene på 6. og 7. trinn på skolene i Aurskog-Høland blir spurt om å tegne inn på kart hvordan de beveger seg i lokalmiljøet – på vei til skole, fritidsaktiviteter og venner. Resultatene skal brukes i kommunens plan- og trafikksikkerhetsarbeid. Fredag var turen kommet til Setskog skole.

Fredag besøkte skolesjef Mona Andersen, Benedicte Kirkerud Ender og Maren Cecilie Wirgenes (arealplanleggere fra Norconsult) og rådgiver overordnet plan, Else Marie Stuenæs.

Hva er barnetråkk?

Barnetråkk er en metode for kartlegging av hvordan barn beveger seg i eget nærmiljø. Gjennom et digitalt verktøy tegner barna inn på kartet hvor de kommer seg på skole og fritidsaktiviteter, hvor de sykler og går i sentrumsområdene, hvor det oppleves som utrygt å krysse veien, gå av bussen eller gå/sykle på gang-/og sykkelstier.

Registreringene som gjøres av hver enkelt samles til en rapport som viser elevenes bevegelsesmønster og hvor barna mener det er nødvendig å sette inn fysiske trafikksikkerhetstiltak. Rapporten gir kommunen oppdatert kunnskap om arealbruk og en mulighet til å tilpasse utbyggingsprosjekter som ny skole, nye boligområder osv. til hvordan barn bruker området de bor i. Aktiv bruk av nærmiljøet er viktig for trivsel, folkehelse og skaper offentlige sosiale møteplasser.

– Barnetråkk er en aktiv og lett tilgjengelig metode for medvirkning. Vi ser at elevene blir engasjerte av oppgaven og at de er opptatt av å få til detaljene slik at det de legger inn blir mest mulig riktig. Her på Setskog har elevene vært ivrige og fikk lagt inn masse informasjon på kort tid, sier Benedicte Kirkerud Ender i Norconsult.

Her ser du Barnetråkk-kartet fra Setskog. 

Praktisk opplæring i demokrati

Barnetråkk er en praktisk opplæring i demokrati og medvirkningsprosesser. Metoden brukes for å vise elevene hvordan deltakelse i kommunale prosesser som plansaker foregår, og for å vise hvordan engasjement og deltakelse kan bidra til å endre politiske beslutninger og samfunnet vi lever i. Barns rett til å bli hørt er slått fast i FNs barnekonvensjon artikkel 12 Barns rett til å gi uttrykk for sin mening.

Medvirkning i planleggingen er også hjemlet i plan- og bygningslovens kapittel 5 § 5-1 der det slås fast at «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.»

Aurskog-Høland kommune ønsker gjennom bruken av barnetråkk å involvere barn i en tidlig fase av kommunalt planarbeid, og ikke bare gi mulighet til tradisjonell medvirkning når planforslag legges ut til offentlig ettersyn.  

– Vi er opptatt av at barn og unge skal bli hørt. Barnetråkk gir elevene mulighet til medvirkning og går rett inn i flere av læreplanens kompetansemål. Elevene lærer i tillegg å bruke digitale kart og å reflektere over hvordan de bruker nærmiljøet sitt. Dette er nyttig læring samtidig som det gir kommunen ny kunnskap, sier skolesjef Mona Andersen.
 

Hvordan skal resultatene brukes?

Aurskog-Høland kommune har valgt å bruke barnetråkk som en av metodene til å involvere barn i kommunens plan- og trafikksikkerhetsarbeid. Resultatene fra barnetråkk vil inngå som del av kunnskapsgrunnlaget kommunen bruker ved utarbeidelse av planer. Resultatene vil i løpet av 2021/2022 brukes i arbeidet med kommunedelplan for folkehelse, mobilitetsstrategi, kommunens årlige politiske sak om trafikksikkerhet samt en rekke reguleringsplaner. Resultatene fra Aursmoen skole vil brukes i arbeidet med ny skole på Aursmoen.

– Kommunen ønsker å involvere innbyggerne i kommunale prosesser fordi vi vet at de sitter på kunnskap og informasjon som både er nyttig og nødvendig for planleggerne å ha kjennskap til dersom vi skal skape gode, trygge og attraktive lokalsamfunn. Barn og unge skal leve lengst i de samfunnene vi bygger opp, så deres meninger er spesielt viktig å få fram. Gjennom barnetråkk håper vi å få kartlagt hvilke trafikksikkerhetstiltak det er behov for og hvordan elevene bruker veinett, gang-/sykkelveier og kollektivtransport, sier Else Marie Stuenæs, rådgiver overordnet plan.

Sist endret: 27.10.2021