PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette skjedde i formannskapet: Utbygging, kommunedirektør og podkast

Mandag var det duket for årets siste møte i formannskapet. Politikerne behandlet plan for nye nabolag på Aursmoen, reguleringsplan for hyttefelt og konstituering av kommunedirektør. De fikk i tillegg en orientering om arbeidet med kommunens egen podkast. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Konstituerte fungerende kommunedirektør

Mandag vedtok et enstemmig formannskap at Anne Kirsti Johnsen konstitueres som fungerende kommunedirektør. Kommunedirektør Inger Hegna har sagt opp sin stilling i Aurskog-Høland kommune, og har siste arbeidsdag før nyttår. 

– Et enstemmig formannskap har vedtatt å konstituere Anne Kirsti Johnsen som fungerende kommunedirektør. Vi tror det blir en god løsning inntil en ny kommunedirektør er på plass i jobben. Hun har lang erfaring, solid oversikt og kunnskap om hele organisasjonen, sier ordfører Gudbrand Kvaal.

Johnsen er i dag kommunalsjef for Kultur og medvirkning i Aurskog-Høland kommune, og har lang erfaring som rådmann i gamle Rømskog kommune. Hun konstitueres som kommunedirektør fram til en ny person har tiltrådt stillingen.

Nytt nabolag på Aursmoen

Politikerne behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Aurveien 26-34 på Aursmoen. Planen skal gjøre området, som i dag er næringsområde, om til et nabolag med leilighetsbebyggelse med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer, garasjeanlegg og infrastruktur. 

– Planforslaget vil tilrettelegge for utvikling i Aurskog ved å åpne for nye boliger i nærhet til tilbud og tjenester sentralt på Aursmoen. Planområdet ligger sentralt og utgjør et viktig utviklingsområde som ifølge gjeldende arealdel av kommuneplan skal prioriteres ved utbygging i kommunen, sier kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som foreligger virker nøye gjennomtenkt med utfyllende plandokumenter og forklarende illustrasjoner. Du finner dem her

Planområdet utgjør 22,8 daa og ligger nordøst i Aursmoen sentrum, langs Fv 1469 Aurveien. Området grenser mot næringsområder i nord og Klokkerveien med boligfelt i sør. Aursmoen skole ligger like over fylkesveien. Planområdet omfatter område som i dag består av de tidligere næringseiendommen til Finstadbru kassefabrikk og næringsbygg med bensinstasjon, verksted og bolig i andre etasje. 

aurveien.PNG

Dette foreslås
 • Planområdet grenser i øst til området hvor det det foreligger forslag til reguleringsplan for boligutvikling på Aurheim (Sveistrupjordet). I forslag til reguleringsplan for Aurheim, blir det lagt opp til utbygging i form av konsentrert småhusbebyggelse.
 • Nord for planområdet ble det nylig vedtatt en reguleringsplan for Aursmoen næringspark, hvor det skal utvikles næringsvirksomhet med mulighet for tilrettelegging for kontorer, lager eller handel med plasskrevende varer.
 • Forslaget legger opp til at planområdet kan utvikles til et urbant nabolag med 11 leilighetsbygg i varierende høyder i 4 til 6 etasjer, med tilhørende parkeringskjellere og utomhusanlegg.
 • Det legges opp at parkering i hovedsak skal skje under bakkenivå.
 • Planforslaget legger opp til 214 boliger.

Et enstemmig formannskap vedtok at forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn. Du kan se behandlingen i formannskapet her. 

Podkast: Former felles framtid

Formannskapet fikk i tillegg en orientering om kommunens egen podkast, Former felles framtid. Podkasten har blitt et godt samarbeidsprosjekt hvor kommunen bruker de ressursene som allerede var tilgjengelige. Ansatte på tvers av sektorer og fagmiljøer lager, sammen med ressurser i lokalsamfunnet, en podkast om kommunen. 

Utbygging Bjørkelangen sentrum

Formannskapet behandle et utkast til utbyggingsavtale for Bjørkelangen sentrum. Utkastet er underskrevet av utbygger. Formannskapet skal mandag ta stilling til hvorvidt avtalen skal godkjennes og underskrives fra kommunens side.

Reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum ble godkjent av kommunestyret i desember 2021, og legger opp til en omfattende utbygging av de sentrale delene av kommunesenteret. Utbyggingen vil også forutsette store investeringer i kommunalteknisk infrastruktur, blant annet ny Bjørkevei – utformet som en bymessig gate med nytt kryss mot Fv 1464 Stasjonsveien.

Du kan se behandlingen i formannskapet her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet dessuten blant annet følgende saker:

 • Forslag til endring av reguleringsplan for Hyttefelt Vortungen
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for fradeling av gårdstun på 
 • Førstegangsbehandling av forslag til reguleringsplan for Søndre Bogstad
 • Førstegangsbehandling av forslag til reguleringsplan for Aurveien 26-34
 • Klage på vedtak om innvilget dispensasjon for plassering av garasje/uthus 
 • Opprettelse av søsterselskap til Jobberiet AS

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 13. februar. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Sist endret: 19.12.2022