PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Hyttefelt, planer og flyktninger

Bør vi legge til rette for et stort nytt hyttefelt i kommunen? I formannskapet mandag diskuterte politikerne nytt hyttefelt i Rømskog. Sa politikerne ja eller nei, og hvor mange hytter kommer? I tillegg sto kommuneplanens samfunnsdel på planen. Og skal vi ta imot flere flyktninger? Du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 21. august. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Det var mange viktige saker som ble behandlet i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Hyttefelt Rømskog

Formannskapet behandlet forslag til reguleringsplan for Vortungen nord hyttefelt på Rømskog. Planen legger opp til utbygging av totalt 136 frittliggende fritidsboliger over, samt tre felt med konsentrert fritidsbebyggelse, som som tilsvarer rundt 20 fritidsboliger. Det er avsatt grøntområde/turdrag som buffersone mot eksisterende hyttefelt i sør.

– Planforslaget som det skal tas stilling til, vil tilrettelegge for tilvekst til hyttemarkedet i kommunen og på Rømskog, i tråd med gjeldende arealdel av kommuneplan. Dette kan utløse et økonomisk potensial for lokale grunneiere, entreprenører og handelsstand, i tillegg til en generell økt aktivitet i nærområdet. Planområdet ligger ved eksisterende hytteområder og spahotell ved innsjøen Vortungen, vil utvide bruken av dette området – som en destinasjon, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Et flertall i formannskapet sa ja til hyttefelt. Du kan se hele debatten her. 

Framtidens Aurskog-Høland

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Arbeidet med å lage en ny kommuneplan er i gang. Det er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene. Kommuneplanens samfunnsdel skulle behandles i formannskapet mandag. Flere av politikere i formannskapet ønsket å utsette saken, for å få til en bredere behandling.

– Dette er den tyngste saken politikerne behandler i en periode, og det er også den tyngste saken administrasjonen jobber med. Her er det jobbet med  involvering, forankring og inkludering bredt. Denne kommuneplanen skal vare i 12 år minst. Den største utfordringen hvis dere gjør store endringer nå, er dette med involvering, sier Marianne Grimstad Hansen, kommunalsjef for samfunnsfunksjoner og næring. 

Flertallet av politikerne ønsket å utsette behandlingen av saken. Det betyr også at den trekkes fra behandlingen i kommunestyret. 

  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
  • Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling.
  • Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.
  • Samfunnsdelen styrer hvordan kommunen skal se ut når barna våre vokser opp. Den sier noe om hva som er utfordringene våre og hvordan vi skal løse dem.

Debatten i formannskapet ser du her.

Landets beste

Alle kommunene i Norge har de samme oppgavene, uavhengig av størrelse og antall innbyggere. Et utvalg har sett på i hvilken grad kommunene klarer å utføre alle de lovpålagte oppgavene de har ansvaret for. Aurskog-Høland havner på førsteplass blant alle landets kommuner, med 99 prosent. Formannskapet behandlet mandag høring om generalistkommunesystemet. 

– Vi er landets beste kommune når det gjelder å oppfylle lovpålagte krav. Det er påfallende, fordi vi er en lavinntektkommune. Det er andre kommuner som har mer midler enn vi har. Det betyr at vi har drevet riktig og prioritert riktig, sier ordfører Gudbrand Kvaal (Sp).

Kommunene har ansvar for et stort antall lovpålagte oppgaver, og de skal tilby likeverdige tjenester til innbyggerne sine, særlig gjelder dette velferdstjenester og grunnskoleopplæring. Uavhengig av innbyggertall, geografi eller økonomi, har alle kommuner det samme ansvaret. Dette kalles generalistkommuneprinsippet. Du kan lese mer om det her.

Behandlingen i formannskapet kan du se her.

Flere flyktninger

Aurskog-Høland kommune er anmodet om å bosette 20 flyktninger i tillegg til anmodningen på 120 som kommunen sa ja til i desember 2022.

– Aurskog-Høland kommune har tatt et stort ansvar for å avhjelpe den flyktningsituasjonen som har oppstått. Kommunen vil fortsette å ta ansvar, men ønsker samtidig å gjøre oppmerksom på de utfordringene det er for kommunen å bosette flyktninger med manglende forutsigbarhet knyttet til når anmodning om bosetting kommer. Ved å si ja til tilleggsanmodningen vil kommunens ansatte fortsette med den dugnadsånden som har preget arbeidet det siste året, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Det er stor usikkerhet knyttet til økonomien i økning av tjenester, da tilskuddene først kommer når flyktningen er bosatt. Formannskapet var positive til å ta imot flere. 

– Kan vi nå tenke muligheten å bosette nye flyktninger nye steder i kommunen. Det er viktig, når vi vet vi har god plass på for eksempel Rømskog. Da er det fint om det også kan bosettes i flere av bygdene våre, sier Turid Dahlum Nilsen (Ap).

Hun fikk støtte av blant annet Ragnhild Holmedahl fra KrF. 

– Vi vil være en ja-kommune. Vi må tenke hvordan fungerer det i det enkelte lokalsamfunn, i forhold til for eksempel skolene, slik at vi får til en god integrering lokalt, sier Holmedahl. 

Debatten i formannskapet kan du se her. 

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

  • Fastsettelse av forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter
  • Fastsettelse av veinavn - Søndre Bogstad
  • Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste møte i kommunestyret er 28. august. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.08.2023