PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Se formannskapet live

Sier politikerne ja til leilighetsbygg med 7 etasjer i Bjørkelangen sentrum? Hvor mange etasjer er greit? Det kan du se i mandagens formannskapsmøte. Politikerne skal i tillegg ta stilling til valggjennomføring og eiendomsskatt ved lavinntekt. Møtet blir sendt direkte fra klokken 10.30 mandag, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 27. februar. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset. Dagen starter med møte i valgstyret klokken 10.30, og så blir det møte i formannskapet. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Det er mange viktige saker som skal behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

6 etasjer i Bjørkelangen sentrum?

Politikerne i formannskapet skal behandle sak om nye leiligheter i Bjørkelangen sentrum. Planområdet omfatter Bjørkeveien 6, som ligger i sentrum av Bjørkelangen ved Bjørkelangen stasjon. Her søker utbygger om å få bygge rundt 40 leiligheter, med blokkbebyggelse på 4-6 etasjer. Det legges opp til heis/trapperom som går opp til en 7. etasje med felles takterrasse, og næring i første etasje. I dag består eiendommen av et kombinert bolig-/næringsbygg i 2 etasjer. Eiendommen er en del av Bjørkelangens handelssentrum og grenser til flere næringsbygg også på 2 etasjer.

Kommunedirektøren er positiv til forslaget, men mener det ikke tas godt nok hensyn til omkringliggende bebyggelse, og vil bli et for voldsomt boligprosjekt i området. Kommunedirektøren anbefaler i stedet å gå ned en eller flere etasjer i samsvar med strøkets karakter.

- Foreløpige planskisser viser et prosjekt med en høyde som ikke er i samsvar med kommunedelplanen for Bjørkelangen. I kommunedelplanen er det er fastsatt at det kan oppføres bygninger og anlegg for bolig, forretning, kontor eller serveringsformål med inntil 4 etasjer. I planinitiativet er det lagt opp til en bebyggelse som går opp til 7 etasjers høyde inkludert planlagt heismodul, sier kommunedirektør Anne Kirsti Johnsen i sitt saksfremlegg.

Dette foreslås:

 • Planområdet foreslås utbygd med blokkbebyggelse i 4-6 etasjer. Det legges opp til heis/trapperom som går opp til en 7. etasje med felles takterrasse, og næring i første etasje.
 • Det er planlagt inntil 40 leiligheter.
 • Parkering planlegges i en egen parkeringskjeller
  med plass til cirka 48 biler. For gjester og næringsareal er det planlagt 5 plasser på terreng.
 • Forslaget legger opp til en bebyggelse som trapper ned og varierer mot eksisterende bebyggelse i sør og vest.
 • I hjørnet mot Briskebyveien/Stasjonsveien er det lagt opp til 6 etasjer og heis/trapperom som går opp til 7 etasjer for å sikre tilkomst til felles takterrasse. Mot sør og vest vil etasjetallet gå ned til 4.
 • Det foreslås næring i form av kontor og forretning som skal rettes utover mot gaten i Briskebyveien og bidra til et attraktivt bymiljø. Det legges opp til bruk av tegl i prosjektet, som er et bestandig og vedlikeholdsfritt materiale. Deler av fasaden er tenkt utformet med trekledning.
 • I planinitiativet er det skissert avsatt ca. 550 m2 til felles uteoppholdsareal, inkludert lekeplass på cirka 100-150 m2 og felles takterrasse med heisadkomst på cirka 450 m2. Dette tilsvarer 25 m2 fellesareal per bolig. I tillegg legges det opp til private utearealer på balkonger og terrasser for alle leiligheter, mot sør og vest.

Sakspapirer og planer finner du her. Du kan se hva politikerne går inn for her. 

Valg

Før formannskapsmøtet mandag er det møte i valgstyret. Mandag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, hvor politikerne skal behandle sak om valggjennomføring i vår kommune. Kommunedirektøren anser høy valgdeltakelse som svært viktig. Oppslutning gir høy legitimitet til
politiske beslutninger. Hvilke tiltak som kan bidra til å nå dette målet er et utfordrende spørsmål.

Ofte har det foretrukne verktøyet for å øke deltakelse vært å prioritere forhåndsstemming, men ingen tall tyder på at forhåndsstemming øker valgdeltakelsen. Derfor mener kommunedirektøren at AurskogHøland kommune bør opprettholde sin praksis for gjennomføring av valget og justere noe i tråd med evalueringen av forrige valggjennomføring. Kommunedirektøren vil komme tilbake til valgstyret med egen sak om informasjonsarbeid og tiltak for å øke valgdeltakelsen. 

Du kan lese mer om saken her. 

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

 • Andregangs- og sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Aurheim
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for grensejustering mellom boligeiendom og lekeplass
 • Andregangs- og sluttbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Linnestad, Bjørkelangen
 • Midlertidig fritak av eiendomsskatt ved lavinntekt

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 27.02.2023