PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Omsorgsplasser, festival og politivedtekter

Hvor mange heldøgns omsorgsplasser har vi behov for i årene som kommer, og hvor skal de være plassert? Mandag er det formannskapsmøte. På sakslista står blant annet fremtidens omsorgsplasser. Du kan se hva politikerne mener her. I tillegg blir det sak om Stuttreist & Himlaga, og nye politivedtekter. Møtet sendes direkte, og du kan se det live her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 15. mai. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 10.00. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Fremtidens omsorg

Ordfører har bedt kommunedirektøren legge frem et estimat om fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser for eldre, herunder omsorgsboliger, sykehjemsplasser fordelt på somatisk, skjermet, korttids, avlastning, samt kommunal akutt døgnenhet, KAD-plasser. I tillegg ønskes en oversikt over antall og beliggenhet på private borettslag for eldre. I mandagens formannskapsmøte skal formannskapet behandle svaret fra administrasjonen.

– Status per i dag er at kommunen ikke har ventelister på omsorgsboliger, og vi har 31 vakante plasser på sykehjem. (18 på korttidsplasser Bjørkelangen og 13 somatiske plasser på Hemnes). Det betyr at kommunen per dags dato har noe «buffer». Disse plassene må tas i bruk senere, enten ved å øke kapasiteten på samme kategori plasser, eller endre plasser til mer spissede målgrupper som nevnt over. Kommunen er i en god situasjon ved at disse plassene kan tas i bruk ved kommende behov, sier kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Befolkningsprognoser og framskrivninger viser at Aurskog-Høland kommune vil få en sterk vekst i antall eldre over 80 år i perioden helt frem til 2050. Estimatet fra SSB viser at med medium vekst vil antall eldre over 80 år øke med cirka 500 personer frem mot 2030.

– Dagens «buffer» ikke nok til å dekke fremtidig behov mot 2030. Etter vår vurdering må det etableres nye heldøgns omsorgsplasser, sier kommunedirektøren.

Dette er noen av behovene
 • På overordnet nivå har kommunen behov for økt antall forsterkede somatiske sykehjemsplasser.
 • Ordinære somatiske langtidsplasser kan reduseres de nærmeste årene, men på lengre sikt økes behovet igjen.
 • Plasser for personer med demenssykdom må økes.
 • Administrasjonen foreslår en økning av ordinære skjermede plasser, men også å opprette forsterkede plasser for personer med demenssykdom.
 • Korttidsplasser har rett kapasitet i dag, men må styrkes mot 2030.
 • I tillegg må det etableres flere omsorgsboliger.
 • Frem mot 2030 legges det opp til å ta i bruk dagens «buffer» samt å endre plasser til mer spesialiserte behov, samt etablere nye plasser.
 • Behovet for heldøgns omsorgsplasser vil øke kraftig på lang sikt. Det er usikkerhet om hvordan graden av velferdsteknologi vil påvirke tallene, og det er derfor ikke tatt hensyn til i estimatene.

Hele kommunedirektørens saksfremlegg finner du her. Hva politikerne mener kan du se direkte her. 

Stuttreist & Himlaga

Aurskog-Høland Utvikling søker om finansiering til festivalen Stuttreist & Himlaga 2023. Kommunedirektør ser positivt på festivalen som et samlende arrangement for hele kommunen.

– Festivalen er med på å gi Aurskog-Høland kommune et positivt omdømme. At festivalen er gratis både for utstillere og publikum, er et viktig prinsipp. Stuttreist & Himlaga er et av de få arrangementene i kommunen som samler hele kommunen. Dette har blitt en arena der lokale produsenter og frivilligheten kan vise seg fram. Arrangementet trekker mye publikum, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunedirektøren foreslår at Aurskog-Høland kommune bevilger 100.000 kroner til festivalen Stuttreist & Himlaga 2023, og deretter et årlig fast beløp på 150.000 kroner gjeldende fra 2024.

– En langsiktig finansiering vil gi festivalen mulighet til å utvikle seg videre. Sceneaktivitetene er ofte gode trekkplaster i tillegg til markedsarenaene. Kommunedirektøren vurderer det som viktig å fortsette og videreutvikle dette arrangementet som samler hele kommunen, sier kommunedirektøren.

Markedsplassen vurderes som viktig, spesielt for de mindre aktørene. Kommunedirektøren vurderer også Stuttreist & Himlaga som viktig omdømmebygger – både innad i kommunen og utenfor.

Hva politikerne mener om saken ser du direkte her.

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Revidering av lokale politivedtekter for Aurskog-Høland kommune
 • Klage på innvilget dispensasjon fra LNF-formålet, for fradeling av gårdstun på eiendom 168/20
 • Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplan for Aurskog-Høland, for fradeling av boligtomt fra landbrukseiendom 5/9
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for fradeling av skogareal fra 2/176, som tilleggsareal til boligeiendom 156/33
 • Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, mm for pliktig innmelding av grunnundersøkelser og andre naturfareutredninger

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 22. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 06.06.2023