PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Framtidens skoler og barnehager

Hvilke skoler skal vi ha i årene som kommer? Bør ungdomsskolen være på Hemnes eller på Løken? Bør Haneborg skole legges ned? Ny barnehage- og skolebruksplan skal mandag opp i formannskapet. Her ser du hva som foreslås punkt for punkt. Politikerne skal også behandle sak om ny barnehage og skole på Aurskog, og kjøp av omsorgsboliger på Aurskog. Møtet blir sendt direkte fra klokken 11.30, og du kan se det her.

Formannskapsmøtet går av stabelen mandag 5. september. Møtet finner sted i formannskapssalen på rådhuset, og starter klokken 11.30. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Det er mange store saker som skal behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg "Projektor" til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Framtidens skoler og barnehager

Formannskapet skal blant annet behandle barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune 2024-2031. Planen skal gi barn og elever gode, fremtidsrettede pedagogiske tilbud i nye eller oppgraderte, tidsriktige lokaler som er tilpasset kapasitetsbehovet i de ulike områdene i kommunen. Den skal sikre et godt arbeidsmiljø for ansatte og barn.  

Her er noen av punktene som drøftes:

 • Det vil ikke vil lønne seg å bygge om om Haneborg, Setskog eller Bråte til moderne standard. Det vil lønne seg å rive disse skolene og bygge nytt, hvis man vil ha moderne skoleanlegg for elevene i ulike deler av kommunen. Haneborg skole foreslås imidlertid nedlagt.
 • Bjørkelangen skole trenger ingen ombygging. Det er et fullt ut funksjonelt og moderne skoleanlegg. Skolen må imidlertid utvides for å ta imot forventet antall elever i barneskolen.
 • Rømskog skole må bygges om og utvides. Videre bruk av Rømskog skole innebærer sanering og nybygg. I estimatet i planen er det tatt med ombygging/oppgradering av gymsal/garderober og SFO. Disse lokalene er utenfor, og av nyere dato enn eksisterende skolebygg, så vi forutsetter at kostnadene til oppgradering av disse kan utsettes inntil videre.
 • Løken skole trenger en utvidelse av arealet på 1362 m2 for å tilfredsstille moderne standard, og det er behov for en moderat oppgradering av eksisterende bygg. 
Planen legger frem 3 alternativer

Alternativ 0 

 • Beholde dagens barnehage- og skolestruktur, men det innebærer ikke å drive dagens skoler og barnehager slik de er i dag.
 • Alternativet er å oppruste dagens anlegg, slik at de tilfredsstiller dagens krav til moderne barnehage- og skoledrift.

Alternativ 1

 • Festningsåsen barnehage beholdes som i dag.
 • Burholtoppen barnehage avvikles, og det bygges ny barnehage ved Bjørkelangen skole. Det er for få barnehageplasser på Bjørkelangen.
 • Bjørkelangen skole får en utvidelse av barnetrinnet. Dette er helt nødvendig, da elevtallet er økende, og det allerede i dag er for lite areal.
 • Antall barnehageplasser i Bråtebakken nedjusteres, da det ser ut til at det vil bli behov for færre barnehageplasser på Hemnes. Det bygges ny barnehage på skoletomta.
 • Ungdomstrinnet ved Bråte skole flyttes til Løken, og får nye og tidsriktige lokaler. Bråte og Løken barneskoler får nye og/eller oppgraderte lokaler. Dette forslaget flytter ungdomsskolen dit tyngdepunktet av elevene kommer fra. Det blir mindre skoleskyss. Ungdomstrinnet legges på en mer sentral plass i kommunen, mer i tråd med kommunens arealplaner. Kommunens ønskede ungdomsskolestruktur beholdes.
 • Haneborg skole legges ned, da oppgraderingsbehovet er omfattende, og prognoser tyder på at elevtallet er synkende. Det er tatt høyde for at elevene kan få plass på nye Aursmoen skole.
 • På grunn av store investeringsbehov og synkende eller stabilt barnetall, legges Setskog skole og barnehage ned. Rømskog barnehage og skole beholdes som i dag.

Alternativ 2

 • Inneholder samme forslag som alternativ 1 når det gjelder områdene Bjørkelangen, Hemnes, Løken og Haneborg.
 • For områdene Setskog og Rømskog innebærer alternativene at barnehagene og skolene slås sammen, og får nye lokaler på Setskog. Alternativet vil gi større fagmiljøer enn det er i dag, noe som kan være positivt for rekruttering av personale. Å slå sammen to små skoler vil også gi et større sosialt miljø for elevene, hvor det er anledning til å få flere venner. Setskog/Rømskog vil beholde en sosial institusjon, som vil være felles for begge bygdene, og det vil være økonomisk gunstig å slå sammen to små skoler til en. 

Kommunedirektøren anbefaler alternativ to som forslag til løsning for fremtidige skoler og barnehager i kommunen.

– Med grunnlag i befolkningsprognoser og nåværende bygningsmessig standard på barnehage- og skolelokalene vil alternativet gi en økonomisk og faglig forsvarlig og fremtidsrettet drift. Barn og elever vil få pedagogiske tilbud i nye og/eller oppgraderte, tidsriktige lokaler. Setskog/Rømskog vil kunne beholde en sosial viktig institusjon for lokalsamfunnene i området, og som vil være felles for begge bygdene, sier kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Sakspapirer, plan og høringsuttalelser finner du her.

Ny barnehage og skole på Aurskog

Formannskapet skal dessuten se på status i forprosjekt ny barnehage og skole på Aurskog. Kommunedirektøren legger fram foreløpige løsningsforslag og kostnadsrammer for ny barnehage og skole på Aursmoen. Backe Romerike AS vant anbudskonkurransen med ett separat bygg for barnehage nord på tomten, hvor eksisterende bygg foreslås ombygget til barnehage. Ny skole, idrettshall og svømmeanlegg er samlet i et stort bygg med 3 etasjer på deler av bygningsmassen. Prosjektet er fortsatt i samspillsfase fram til november 2022, hvor detaljering av prosjektets innplassering på tomten, adkomstveier, utomhus, romdeling, dimensjonering og tekniske spesifikasjoner utarbeides.

Anlegget skal være tilgjengelig for bruk på kveldstid, og det er planlagt for at både uteområder og bygg skal kunne benyttes og være et samlingssted, som skal kunne benyttes av hele lokalmiljøet på Aurskog. 

Kommunens totale finansielle investeringsevne for ny barnehage og skole på Aursmoen er beregnet til å være cirka 700 millioner kroner. I denne beregningen er de vedtatte investeringskostnadene ivaretatt, og handlingsregelen oppfylt. Kostnadsestimatet som foreligger for ny barnehage og skole tilsier imidlertid en totalkostnad opp mot 950 millioner
kroner. Prosjektet vil videre i samspillsfasen samarbeide tett med totalentreprenøren om å redusere totalkostnaden slik at prosjektet kan gjennomføres i henhold til krav om kvalitet, kapasitet og funksjoner som er skisser.

Anbefaler svømmebasseng på Aurskog

Vurdering av kapasitetsbehov for svømmeundervisning ved nye Aursmoen skole tilsier at det anbefales å bygge nytt opplæringsbasseng ved Aursmoen skole, for å sikre kapasitet til å kunne gjennomføre svømmeundervisning innenfor kompetansekravene som ligger til faget. Dersom Bjørkebadet skal benyttes også for nye Aursmoen skole, vil muligheten for å holde badet åpent for andre brukere reduseres betydelig.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Kjøp av omsorgsboliger på Aurskog

Politikerne skal dessuten ta stilling til forslag om Kjøp av omsorgsboliger på Aurskog. Forprosjektene for nye omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes har utarbeidet flere alternative skisseprosjekter for omsorgsboliger med leilighetsbygg med inntil 40 omsorgsboliger på Aurskog og 16-20 omsorgsboliger på Hemnes. I prosessen har det vært løpende dialog med Husbanken som anbefaler kommunen å vurdere flere andre alternative muligheter for etablering av et økt antall omsorgsboliger i kommunen, enn kun å tenke tradisjonell bygging i kommunal regi.

For å tilpasse økningen i antall omsorgsboliger etter nytt estimat for behov, og å svare på innspillene fra Husbanken, foreslår prosjektet å kjøpe leiligheter i Sentrumshagen, som en del av løsningen for omsorgsboliger, sier kommunedirektør Inger Hegna i sitt saksframlegg.

Videre utredning av de initierte byggeprosjektene for omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes legges fram til politisk behandling i oktober.

Administrasjonen peker på tre mulige løsninger for omsorgsboligprosjekter på Aurskog og Hemnes:
 1. Fullfinansiere bygging av de utarbeide skisseprosjektene, uten investeringstilskudd fra Husbanken.
 2. Kommunen erverver/kjøper ønsket antall tilrettelagte omsorgsboliger i private utbyggingsprosjekter i kommunen, med investeringstilskudd fra Husbanken.
 3. En miks av de to foregående punktene: Kommunen erverver/kjøper deler av behovet for omsorgsleiligheter fra private utbyggere og dekker resten av behovet ved å bygge nødvendig antall omsorgsboliger i egen regi.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her. 

Andre saker

Formannskapet skal dessuten behandle blant annet følgende saker:

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 12. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 05.09.2022