PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Boligbygging og befolkningsvekst

Hvor kommer det nye boliger i kommunen vår i årene framover? Hvor skal det bygges, hvor mange innbyggere blir vi, hvilken aldersgruppe blir størst, og hvor bosetter de seg? Mandag var det formannskapsmøte. På sakslista sto blant annet boligbyggerprogram og befolkningsvekst. I tillegg fikk nye veier navn. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Her kommer boligene

På planen sto blant annet en oversikt over hva som er planlagt bygget her i kommunen i årene som kommer. Boligbyggeprogrammet inneholder en oversikt over antall boenheter for fremtidige utbyggingsområder. Hensikten er å vise antall boliger som er planlagt bygget i kommunen, hvor og når de skal bygges, og fordelingen mellom de ulike boligtypene. 

Boligbyggerprogrammet tilsier at det skal bygges 2006 nye boliger fram til 2030. Det vil si at gjennomsnittlig boligbygging fram mot 2030 er 222 boliger i året. Her kan du se hvor i kommunen de forventes å bygges

 • Aursmoen: Fire planområder er detaljregulerte, og tre områder som er under regulering. I tillegg kommer utvidelse av boligområdet Lieråsen på Lierfoss. Til sammen er det planlagt 731 boliger fordelt på 199 rekkehus/eneboliger og 532 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Aurheim – Sentrumshagen og Aurveien 26 (Kassefabrikken).
 • Bjørkelangen: Seks planområder er detaljregulerte og tre områder som er under regulering. Til sammen er det planlagt 1.199 boliger fordelt på 514 rekkehus/eneboliger og 685 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i detaljregulerte planområder. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Torgalleen og på Bliksrudåsen.
 • Løken: Løken har to planområder som er detaljregulerte og ett område som er under regulering. Området under regulering er stoppet på grunn av kvikkleirefunn. Til sammen er det planlagt 57 boliger, der det er oppgitt at 27 av disse er leiligheter. Boenhetene deles omtrent likt mellom det detaljregulerte planområdet og området under regulering. Den største økningen av boliger ser ut til å komme i Rådyrveien dersom prosjektet realiseres.  
 • Hemnes: Ett planområde som er detaljregulert og to områder er under regulering. Til sammen er det planlagt mellom 99 og 149 boliger fordelt på 130 rekkehus/eneboliger og 19 leiligheter. Hoveddelen av boenhetene ligger i planområder som er under regulering. Den største økningen av boliger kommer på Løkkatoppen.
 • Setskog, Rømskog og Momoen har hvert sitt planområde som er under regulering. På planområdet på Momoen planlegges det 70 boliger.

– Vi ser av planene at det skal bygges veldig mye, spesielt på Bjørkelangen og Aurskog, de neste årene. Men det er gledelig å se at det kanskje begynner å skje noe på Hemnes også. Det er ikke regulert noe ennå, men at det kan komme mellom 90 og 100 boenhenter der de nærmeste årene er bra. På Setskog og Rømskog er det ikke planlagt noe foreløpig, så da håper jeg at noen setter i gang med det. Det ser ut som om vi har en god utvikling i kommunen vår, sier Tommy Lunaas (Ap).

I 2022 bodde 60 prosent av befolkningen i kommunens tettsteder. Over 27 prosent av innbyggerne bodde på Bjørkelangen, mens 26 prosent bodde på Aursmoen. Løken er tredje største nettsted med 21 prosent av innbyggerne. Kommunens minste tettsted er Rømskog (3,7 prosent) med Setskog tett foran med 4,2 prosent.

Antall innbyggere

Befolkningsutviklingen sier noe om hvor mange innbyggere vi blir i kommunen vår i årene som kommer, hvilke aldersgrupper som blir størst, og hvor i kommunen vi tror de bosetter seg. Det har stor betydning for samfunnsutviklingen, arealbruken og behovet for kommunale tjenester. Den er derfor en viktig premiss for kommunal planlegging. 

Befolkningsutviklingen viser en årlig gjennomsnittlig vekst på 1,33 prosent for perioden 2013-2022. Befolkningsprognosen legger opp til en vekst på 19,8 prosent for perioden 2022-2050. Det gir en befolkning i 2030 på 18.8748 innbyggere, og i 2050 21.270 innbyggere.

– Sammensetningen i befolkningen endres gjennom at færre blir født, netto innvandring flater ut og innenlands netto innflytting jevnes ut. Det er vanskelig å si noe om befolkningsveksten fordelt på tettstedene, utover at den generelle tendensen er at innbyggere over 67 år flytter mye sjeldnere enn yngre grupper, og at relokalisering i de eldste aldersgruppene i hovedsak skjer innen samme nærmiljø, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Det er stor usikkerhet knyttet til innvandring framover. Nasjonale tall tyder på en nedgang i innvandring, men at dette ikke nødvendigvis stemmer for områdene rundt de større byene.

Hva er en befolkningsprognose?
 • En befolkningsprognose er en framskrivning basert på planlagt bygging, sannsynlig flytting, samt fødsels- og dødstall. Inn- og utflytting, fødsler og dødsfall gir grunnlag for befolkningsendringer både i form av antall innbyggere, men også fordelingen mellom aldersgruppene i befolkningen.
 • Befolkningsprognosen er en del av kommunens kunnskapsgrunnlag. Det fremmes til politisk behandling for å gi oppdatert beslutningsgrunnlag i politiske saker.
 • Prognosen er vesentlig i det pågående kommuneplanarbeidet og i arbeidet med kommende økonomiplan. Befolkningsprognosen gir kunnskap om forventet befolkningsvekst og -sammensetning.
 • Den gir føringer for samfunnsutviklingen, er sentral for arealforvaltningen og har stor betydning for hvordan veksten kan styres slik at den er bærekraftig og bidrar til å nå lokale, regionale og nasjonale mål.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg disse sakene: 

 • Høring - 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn
 • Høring - forslag om vern med sikte på aktiv naturvernbrenning
 • Næringsliv 2030 - Strategi for næringsutvikling
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for opprettelse av to boligtomter
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for riving og oppføring av fritidsbolig
 • Fastsettelse av veinavn - Søndre Bogstad
 • Fastsettelse av veinavn - området til tidligere Finstadbru kassefabrikk
 • Fastsettelse av veinavn - Aurheim i Aurskog
 • Årsrapport 2022 og Handlingsplan 2023 for Aurskog-Høland og Rømskog Frivilligsentraler

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 27. mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.03.2023