PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Fremtidens omsorg

Hvor mange heldøgns omsorgsplasser har vi behov for i årene som kommer, og hvor skal de være plassert? Mandag var det formannskapsmøte. På sakslisten sto behov for omsorgsplasser i kommunen. I tillegg ble diskusjon om valg, og Stuttreist & Himlaga-festivalen diskutert. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Fremtidens omsorg

Politikerne fikk en orientering om fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser for eldre, herunder omsorgsboliger, sykehjemsplasser fordelt på somatisk, skjermet, korttids, avlastning, samt kommunal akutt døgnenhet, KAD-plasser.

– Status per i dag er at kommunen ikke har ventelister på omsorgsboliger, og vi har 31 vakante plasser på sykehjem. (18 på korttidsplasser Bjørkelangen og 13 somatiske plasser på Hemnes). Det betyr at kommunen per dags dato har noe «buffer». Disse plassene må tas i bruk senere, enten ved å øke kapasiteten på samme kategori plasser, eller endre plasser til mer spissede målgrupper som nevnt over. Kommunen er i en god situasjon ved at disse plassene kan tas i bruk ved kommende behov, sier kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Befolkningsprognoser og framskrivninger viser at Aurskog-Høland kommune vil få en sterk vekst i antall eldre over 80 år i perioden helt frem til 2050. Estimatet fra SSB viser at med medium vekst vil antall eldre over 80 år øke med cirka 500 personer frem mot 2030.

– Dagens «buffer» ikke nok til å dekke fremtidig behov mot 2030. Etter vår vurdering må det etableres nye heldøgns omsorgsplasser, sier kommunedirektøren.

Dette er noen av behovene
  • På overordnet nivå har kommunen behov for økt antall forsterkede somatiske sykehjemsplasser.
  • Ordinære somatiske langtidsplasser kan reduseres de nærmeste årene, men på lengre sikt økes behovet igjen.
  • Plasser for personer med demenssykdom må økes.
  • Administrasjonen foreslår en økning av ordinære skjermede plasser, men også å opprette forsterkede plasser for personer med demenssykdom.
  • Korttidsplasser har rett kapasitet i dag, men må styrkes mot 2030.
  • I tillegg må det etableres flere omsorgsboliger.
  • Frem mot 2030 legges det opp til å ta i bruk dagens «buffer» samt å endre plasser til mer spesialiserte behov, samt etablere nye plasser.
  • Behovet for heldøgns omsorgsplasser vil øke kraftig på lang sikt. Det er usikkerhet om hvordan graden av velferdsteknologi vil påvirke tallene, og det er derfor ikke tatt hensyn til i estimatene.

Dette mener poltikerne

– Det er veldig bra vi får en tydligere definisjon på hva de forskjellige tilbudene er. Dreiningsprosjektet har så langt handlet om å bevege seg ned i omsorgstrappa. Dette er den motsatte veien: Hvilke mer spesialiserte tjenester trenger vi. Sykehjem blir sikkert en valgkampsak. Det som er interessant er hva slags type institusjon er de vi trenger. Det vi definitivt trenger er en demensinstitusjon, det har vi ikke ennå, sier Simen Solbakken (H).

Han etterspurte en tidslinje for fremtidige investeringsbehov. 

– Når jeg ser på disse tallene er jeg veldig glad for at vi klarte å redde de 17 sykehjemsplassene som var foreslått nedlagt, sier Tommy Lunaas (Ap).

Arbeiderpartiet ba om en gjennomgang av hjemmetjenesten, om dagens situasjon og behov fram mot 2030.

– Det er betryggende å høre at vi ikke henger etter i forhold til behovene, samtidig skulle jeg gjerne ønske at dere sa litt om hva de som jobber i hjemmetjenesten sier om behovene for omsorgsboliger, sier Ragnhild Holmedahl (KrF).

Hele diskusjonen kan du se her. 

Stuttreist & Himlaga

Aurskog-Høland Utvikling søker om finansiering til festivalen Stuttreist & Himlaga 2023. Kommunedirektør ser positivt på festivalen som et samlende arrangement for hele kommunen.

– Festivalen er med på å gi Aurskog-Høland kommune et positivt omdømme. At festivalen er gratis både for utstillere og publikum, er et viktig prinsipp. Stuttreist & Himlaga er et av de få arrangementene i kommunen som samler hele kommunen. Dette har blitt en arena der lokale produsenter og frivilligheten kan vise seg fram. Arrangementet trekker mye publikum, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kommunedirektøren foreslår at Aurskog-Høland kommune bevilger 100.000 kroner til festivalen Stuttreist & Himlaga 2023, og deretter et årlig fast beløp på 150.000 kroner gjeldende fra 2024.

– Det er et godt tiltak som har bred oppslutning i hele kommunen, og et tiltak jeg mener det er klokt at at vi er med på å videreføre, men det er noen prinsipper vi forsøker å holde fast på, og det er noen prinsipper vi får holde fast på, og det er at vi tar økonomien lengre frem i tid der den hører hjemmme, og det er i den ordinære budsjettbehandlingen, sier Rune Jørgensen (Frp).

Han fikk støtte fra flertallet. Tommy Lunnaas (Ap) foreslo å støtte med 150.000 kroner allerede fra i år.

– Det er et samlingspunkt for alle som driver med alt mulig i denne kommunen, og vi vil støtte opp om dette så godt vi kan, sier Lunnaas. 

Forslaget ble nedstemt. Hele behandlingen, og hvem som stemte hva, kan du se her. 

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 22. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 25.04.2023