PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kartlegging av erosjonstilstanden langs Prestelva

Etter funn i grunnundersøkelser på Løken tidligere har kommunen jobbet med en kartlegging av områdestabiliteten for stedet. Derfor gjøres det nå en vurdering av erosjonstilstanden langs tilgrensende grøfter og vassdrag.

Beboere i nærområde vil oppleve en del aktivitet ved Prestelva på Løken de kommende dagene. Arbeidet blir utført av Norconsult AS.  

Vis aktsomhet 

Vi har tidligere oppfordret beboere innenfor faresonen om å utvise aktsomhet. Dette gjelder fortsatt. Graving av grøfter, utfylling av masser nær skråningen ned mot elva, eller utføring av andre tiltak som øker belastningen på grunnen innenfor faresonen kan forverre skråningsstabiliteten. Slike tiltak må derfor alltid avklares med byggesaksavdelingen i kommunen og geoteknisk fagkyndige på forhånd. 

Innbyggere i området må melde fra til kommunen dersom det skulle oppstå sprekkdannelser eller deformasjoner i terrenget. 

Støtte av fagfolk 

Det var i forbindelse med planarbeid for omregulering av to byggefelt, Ringneshagan og Rådyrveien på Løken, at det ble gjort grunnundersøkelser av tomtene. Kommunen fikk i den sammenheng geotekniske rapporter fra utbygger. Rapportene viste funn av kvikkleire og sprøbruddsmateriale i området, og at deler av området ikke hadde tilfredsstillende stabilitet.  

Kommunen har derfor kontakt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og har i et kommunalt beredskapsperspektiv bedt om hjelp til videre arbeid. Kommunen vil arbeide for å ivareta områdestabiliteten, og vil sammen med fagmyndighetene iverksette tiltak, dersom det skulle vise seg å være nødvendig. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 14.09.2021