PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Slik skal pengene brukes neste år

Kommunestyret har vedtatt budsjett for 2021. Hvordan skal pengene brukes i året som kommer? Får hjemmetjenesten ekstra midler, hvordan det blir med eiendomsskatten og kommunal husleie? Debatten ser du her. Kommunestyret sa dessuten ja til kommunens høyeste leilighetsbygg. Politikerne fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune nå. Hvordan er smittetrykket, hvilket nivå er skolene våre på, og hva er planen frem mot jul? Orienteringen kan du se her. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 13. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her. 

Ekstra til hjemmetjenesten og tog

Hovedsaken på mandagens møte var behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. 

Blant tiltakene er styrking av helsesykepleier på Bjørkelangen videregående skole, økning av læremidler og styrking av tidlig innsats innen oppvekst og utdanning. Kommunestyret var enige om å styrke fysioterapitilbudet i hjemmet og på sykehjem, økt stilling til ernæringsfysiolog, og de setter i tillegg av ekstra midler til ressurskrevende tiltak og hjemmetjenesten. Politikerne satte i tillegg av økte midler til reasfaltering, vedlikehold av kulturmidler og planarbeid for tog til Aurskog-Høland kommune med stopp på Bjørkelangen. 

Alternativ fra opposisjonen

Opposisjonspartiene Ap, SV, Rødt og MDG leverte egne forslag til budsjett. De ønsket å bruke noe mer penger i 2022 enn de andre partiene. 

– Vi vil bruke litt mer penger i 2022, for å prioritere noen viktige saker. Vi er bekymret for økningen av gjeld, men vi må levere på de store prosjektene, sier Steinar Ottesen (Ap). 

Han trakk frem fire viktige saker for Ap: Styrke hjemmetjenesten, tog til bygda med stopp på Bjørkelangen, barn og unge, og å redusere husleien for kommunale boliger. De ønsker blant annet å redusere SFO-priser, flere lærere, og sommerskole i 1-2 uker. Innen helse og livsmestring ønsket de å styrke hjemmetjenesten mer enn det som var foreslått, og å satse mer på ernæring hos eldre. SV var enige med Ap i mye, men foreslo noen endringer. De ønsket blant annet ikke å sette av penger til arbeidet med tog til bygda.

– SV er ikke enig i at bunnfradraget for eiendomsskatt skal senkes. Vi ønsker i utgangspunktet et høyere bunnfradrag, og også en høyere promille. Vi ønsker søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Så ønsker vi å ansette en aktivitør som skal jobbe innen helse og livsmestring. Vi ønsker å bruke 700.000 til et prosjekt for gjenbruksordning, sier Elias Halvorsen (SV).

– Fremskrittspartiet står bak formannskapets innstilling til budsjett, men jeg vil utdype et par punkter. Som politikere må vi prøve å gi et samlet best mulig tilbud innenfor de økonomiske rammene vi har. Trygge og gode barnehager, en skole som gir elevene kunnskap og dannelse. Rent vann i springen, kloakk som går dit den skal, og en verdig eldreomsorg er grunnleggende oppgaver for kommunen. Og så får kjekt å ha-ønsker forbli nettopp det i denne omgangen. Vi opplever en hverdag med kostbar strøm, dyrt drivstoff, og vi er lovet dyrere mat. Da er det flott å kunne glede noen med en reduksjon i eiendomsskatten. Ikke mye, men en liten skjerv. Bunnfradraget øker fra 600.000 til 700.000 kroner, sier Rune Jørgensen (Frp).

Enige om mye

Frp støttet Aps dessuten forslag om å sette av 1 million kroner som en engangssum til arbeidet med tog til bygda. Det gjorde også KrF.

– Vi er i dette budsjettet enig i veldig mye, ikke bare i posisjonspartiene, men også med opposisjonen. Ikke bare dette med tog, men også i økt tilskudd til læremidler, styrket tidlig innsats og ernæringsfysiolog, sier Arnfinn Wennemo (KrF

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp. Ordfører Gudbrand Kvaal påpekte at kommunen må tenke langsiktig, og at vi har store investeringer fremover, med ny skole og barnehage på Aursmoen, og omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog. 

– Balansen vi her tar mellom tiltak vi gjør i dag, og det å sikre at vi har en god økonomi fremover, er vår største utfordringer. Det tror jeg debatten her i dag har vist. Det er ikke noen vill ekspansjon, vi er alle opptatt av at vi skal ha et godt driftsresultat, sier Kvaal.

Kommunens høyeste leilighetsbygg

På sakskartet sto i tillegg utvikling av Bjørkelangen sentrum. Politikerne skulle vedta planforslag for sentrumsområdet mellom Bjørkeveien, Rådhusveien og Stasjonsveien. Planforslaget legger opp til fortetting av sentrumskjernen i Bjørkelangen, med boliger, forretninger,
servicefunksjoner, kontorer og parkering, hvor eksisterende bygg i stor grad vil blir erstattet med nye bygg.

Nye bygg planlegges i ulike høyder på opptil 10 etasjer. Til sammenligning er kornsiloen omtrent 13 etasjer høy. Høydene som foreslås i planforslaget anses som en gjenspeiling av ambisjonen om et mer kompakt sentrum med mye aktivitet. Det planlegges opp til 460 nye boenheter.

Langs gågata skal det etableres lokaler for forretninger og næringsvirksomhet i 1. etasje. Planforslaget legger godt til rette for romslige uteoppholdsarealer med torg, møteplasser og nærlekeplasser. Nærlekeplassene er plassert i tilknytning til boligblokkene og er utformet med tanke på de minste barna. Tilliggende gangforbindelser og fotgjengeroverganger sikrer trygg skolevei til barne‐ og ungdomsskole.

Forslaget ble vedtatt mot 8 stemmer.

Hele debatten ser du her.

Koronasituasjonen i vår kommune

Kommunestyret fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune nå. Det er fortsatt vekst i antall smittede i kommunen. 14-dagers insidens er nå på 1047, hvilket er det høyeste antall siden pandemiens start. Det er nå 90 personer i hjemmeisolasjon i vår kommune, og 2 i karantene.

– Så høyt har vi aldri vært. Men vi har en høy vaksinasjonsgrad. Utfordringen er at med karantenebestemmelsene men også at folk skal holde seg hjemme med barn gjør at vi har en del sykefravær. Vi balanserer akkurat sånn at det går, men det er skjørt og det er det alle kommuner. Vi følger det tett, og har møter i administrativt beredskapsgruppe, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Kommunedirektøren fortalte om varsel fra regjeringen om nye restriksjoner, særlig i forhold til dette med nærkontakter. Disse ble offentliggjort etter at kommunestyret var avsluttet. De nye reglene kan du lese om her. 

– Det er mulig å se en ende på det, men akkurat nå er vi ikke der. De som smittes hos oss er i hovedsak voksne. Vi har hatt noen utbrudd på skoler, men klarer å slå ned disse ganske hurtig, sier kommunedirektøren. 

Mer informasjon om koronasituasjonen i vår kommune finner du her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

  • Erverv av eiendom gnr. 192, bnr. 640 - Aurveien 29
  • Salg av Setskogveien 67
  • Sambruksbygg for skole, kirke og trossamfunn
  • 2. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering for Nordjordet B3, Aursmoen
  • 2. gangsbehandling av planforslag for detaljregulering for Vikgården, Hemnes

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.12.2021