PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Til det beste for barna: Meldeplikt barnevernet

Barnevernet er opptatt av å hjelpe barn og familier i hjemmet, til det beste for barna. Hva er meldeplikt, hvem har det og når blir den utløst? Les mer om meldeplikten, og hvordan barnevernet jobber her.

– At meldeplikten er utløst betyr at en offentlig ansatt er så inngripende bekymret for et barns omsorgssituasjon at taushetsplikten må vike. Det kreves ikke faktisk viten om omsorgssvikt, men må være noe mer enn en vag mistanke, sier Gunhild Edvardsen, fagutvikler for undersøkelse og tiltak i Aurskog-Høland kommune.

At et barn ikke lever under optimale omsorgsforhold er ikke nok. Plikten til å melde ifra ved alvorlig bekymring går foran hensynet til personvern og tillitsforholdet mellom den offentlig ansatte og foresatte. 

Selvstendig meldeplikt som offentlig ansatt

Meldeplikten er begrenset til de mer alvorlige tilfeller og gjelder også i situasjoner hvor barneverntjenesten allerede har kontakt med familien. Bekymringsmeldingen skal være begrunnet i konkrete tegn eller signaler hos barnet. Det er den enkelte fagperson sin vurdering av hvordan barnets situasjon antas å være som er grunnlaget for å avgjøre om meldeplikten er utløst. 

Kriterier for meldeplikt

Dersom instansen vurderer at ett eller flere av følgende kriteriene er oppfylt så skal det sendes melding uavhengig av om foresatte er enig eller ikke.

 • Når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt.​
 • Når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring.​
 • Når et barn viser vedvarende alvorlige atferdsvansker.​
 • Når det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel.​
  (Barnevernloven § 6-4, 1. ledd)

Foresatte skal som hovedregel alltid være informert om at det sendes bekymringsmelding, med unntak av bekymring knyttet til vold eller overgrep.

Ved bekymring for et barn uten at kriteriene for meldeplikten er oppfylt:

Dersom du mener at familien trenger hjelp og veiledning, må foreldrene rådspørres og den offentlig ansatte må foreslå tiltak som foreldrene eventuelt takker ja til. Barnevernet kan kontaktes hvis foreldrene ønsker det.

Øvrig har barneverntjenesten følgende anbefalinger når meldeplikten ikke er utløst:

 • Bruk Aurskog-Høland modellen.
 • Vurder om utfordringene kan avhjelpes av andre tjenester i kommunen.
 • Snakk med foresatte/barn dersom det er mulig og fortell om det som gjør deg bekymret.
 • Vær modig, åpen, undrende og med en vilje til å forstå hva den bakenforliggende årsaken til bekymringen kan handle om.
 • Sett magefølelsen i system og tenk at et symptom kan ha mange årsaker.
 • Legg frem saken anonymt og diskuter den med andre fagpersoner eller barneverntjenesten.
 • Arbeid med egne interne rutiner – direktoratene har utviklet gode hjelpe- og støttedokumenter til de ulike tjenestene.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 15.08.2022