PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtte til lag og foreninger: Sjekk om dere kan søke

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,8 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner gjennom momskompensasjonsordningen. Kan ditt lag eller din forening søke? Sjekk ut ordningen her.

Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Erfaring fra tidligere år viser at det finns lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette kan være lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalte underledd må sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.

Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger.

Hvilke organisasjoner kan få momskompensasjon?

Målgruppen er aktive og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, men avgrenset til:

  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser – det er stiftelsens egenaktivitet som er grunnlag for vurderingen av om det blir drevet virksomhet som faller inn under ordningen. Utdeling av midler til frivillig virksomhet tilfredsstiller i seg selv ikke kravet til frivillig virksomhet.

Organisasjoner som vil ha kompensasjon må levere regnskap, revisjonsmelding og årsmelding sammen med søknaden. Sjekk også om organisasjonen har krav om å levere revisorrapport. Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister.

Søknadsfrist

  • For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter forenklet søknadsmodell er minstegrensen 100 000 kroner i søknadsgrunnlag (søknadsgrunnlag = driftskostnader minus eventuelle avgrensing og fradrag).
  • Etter dokumentert søknadsmodell er minstegrensen 7 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for.

Søknadsfristen er 1. september 2021

Sentralledd har egne frister for rapportering fra sine underledd. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2021. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.

Mer informasjon

Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på www.lottstift.no.

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.08.2021