PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Si din mening: Planprogram kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2023-2035

Nå kan du si din mening om planprogrammet for kommuneplanen. Kommuneplanen styrer all planlegging i kommunen. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen i Aurskog-Høland, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen vår. Planprogrammet er «en plan for planen». Bruk muligheten til å påvirke hva kommuneplanen skal handle om. Send inn ditt høringssvar innen 30. oktober! 

– Planprogrammet er første skritt i arbeidet med ny kommuneplan. Planprogrammet redegjør for formålet med planarbeidet, hovedtema i kommuneplanen, medvirkningsprosesser, hvordan arbeidet organiseres og slår fast framdriftsplan for arbeidet, sier Else Marie Stuenæs, rådgiver overordnet plan i Aurskog-Høland kommune.

Planprogram på høring 

Formannskapet har behandlet forslag til planprogram for kommuneplanen i Aurskog-Høland 2023-2035, og nå kan du si din mening. Planprogrammet redegjør for innhold og prosess ved kommuneplanarbeidet.  Etter at planprogrammet har vært på høring, skal det til 2. gangs behandling i desember 2022.  

Formannskapet i Aurskog-Høland kommune behandlet forslag til planprogram i Aurskog-Høland 2023-2035 mandag 5. september 2022, og du kan se behandlingen her.

Planprogrammet er basert på kommunens kunnskapsgrunnlag for kommunale planer, og tar utgangspunkt i FNs tre bærekraftsdimensjoner, kommunens visjon, verdier, mål og satsingsområder. I tillegg er Ti råd fra barn og unge i Aurskog-Høland og innspill fra politisk workshop om kunnskapsgrunnlaget og kommuneplanarbeidet vektlagt.  
Formannskapet vedtok å sende planprogramforslaget på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. oktober 2022.  

Ny kommuneplan

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

– I planprogrammet foreslås det at arbeidet med kommuneplanen deles i to. Først utarbeides kommuneplanens samfunnsdel. Den skal gi overordnede mål og føringer for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen må gi grunnlag for konkrete prioriteringer og bidra til bedre helhetsløsninger og forutsigbare rammevilkår for innbyggere og kommunal virksomhet. I tillegg skal den inneholde en langsiktig arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning og tydeliggjør hva som er ønsket framtidig arealbruk, sier Stuenæs.

Det legges opp til politisk 1. gangs behandling av samfunnsdelen i juni 2023, etterfulgt av en høringsperiode før politisk 2. gangs behandling i desember 2023.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal gi langsiktige føringer for kommunens utvikling og arealbruk, samt fastsette et rettslig bindende arealkart og bestemmelser knyttet til parkering, støy, hensynssoner, massedeponi/-uttak, LNF-områder, spredt boligbygging mm. 

Forslagene til arealendringer i kommuneplanen må være i tråd med ønsket helhetlig utvikling synliggjort i arealstrategien. Arealdelen skal 1. gangs behandles politisk i juni 2024, sendes på høring og deretter politisk 2. gangs behandlet i desember 2024. I henhold til framdriftsplanen vil kommuneplanen være ferdig vedtatt i desember 2024.   

Si din mening

Høringssvar merkes med 22/02508 og sendes via sikker kanal eDialog (Fiks SvarUt KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON (difi.no). Eventuelt på e-post til postmottak@ahk.no eller via post til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3. 1940 Bjørkelangen.  
 
Formannskapet har satt høringsfrist til 30. oktober 2022. 
 
Oppstart av kommuneplanarbeidet annonseres på kommunens hjemmeside, i sosiale medier og i Indre Akershus Avis.  
 
Bruk muligheten til å påvirke hva kommuneplanen skal handle om. Send inn ditt høringssvar innen 30. oktober 2022! Frist for innspill er 30. oktober 2022. Høringssvarene bearbeides administrativt før planprogrammet kommer til politisk andregangsbehandling i desember 2022.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.09.2022