PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk tilskudd til næringsutvikling

Visste du at du kan søke tilskudd til næringsutvikling i distriktskommuner 2022 hos Viken fylkeskommune? Hovedmålet med ordningen er å bidra til et styrket, bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn i Vikens distriktskommuner. Søknadsfristen er løpende i 2022.

Slik søker du

Søknad må sendes i www.regionalforvaltning.no.

Søknadene behandles fortløpende i 2022. Dette betyr at vi i år ikke har utlysning med søknadsfrister, men at man kan sende inn søknader løpende. Kriteriene er fortsatt de samme.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til forstudier, forprosjekt eller hovedprosjekt *. Uavhengig av type prosjekt, må prosjektet være konkret på aktiviteter og formål med disse. Tiltakene/prosjektene det kan søkes om midler til, må oppfylle to eller flere av følgende formål:

  • Styrking og utvikling av distriktets næringsmessige fortrinn
  • Innovasjon, nyskaping og nye arbeidsplasser i distriktene i Viken
  • Bidra til å sikre en større bredde i næringsstrukturen og omstilling av lokalt næringsliv
  • God tilgang på rett kompetanse for næringslivet i distriktene Prosjekter som har konkrete tiltak innenfor det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og digitalisering av næringslivet i distriktene i Viken
  • Næringsutviklingstiltak knyttet til Bygdemiljøpakkene i Aremark, Lunner og Rollag

Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis støtte til boligutvikling, sentrumsutvikling og bostedsattraktivitet. Prosjektene må ha tydelig fokus på næringsutvikling, verdiskaping og nye arbeidsplasser.

* Prosjektfaser: Søker må definere hvilken prosjekttype det søkes om. Prosjektene må dimensjoneres etter hvilken fase som skal gjennomføres og har følgende støtteintervaller:

Forstudier: Kr 50.000 kr – 150.000 kr (totalbudsjett – søkbare midler er maks kr 75.000) En forstudie har som har som formål å avdekke behov for et forprosjekt/hovedprosjekt, avgrense prosjektet, finne partnere, vurdere realismen i videreføring av prosjektet.

Forprosjekt: Kr 150.000 kr - 400.000 (totalbudsjett – søkbare midler er maks kr 200.000). Et forprosjekt har som formål å gjøre det som er nødvendig for å avklare om man skal gå videre med et hovedprosjekt eller ikke. I et forprosjekt har man allerede identifisert et tydelig behov og definerte samarbeidspartnere. Forprosjektet kan bestå av utredninger og analyser, gjennomføre pilotering/aktiviteter/testing, avklare finansieringsbehov. Prosjektet bør gi noen resultater i seg selv og resultere i en plan for et hovedprosjekt - dersom det er aktuelt - eller gå over i ordinær drift. Støtte til en forstudie eller forprosjekt gir ingen garanti for videre offentlig støtte til prosjektet i senere faser.  

Hvem kan søke om midler?

Utviklingsaktører i Viken kan søke om midler fra denne ordningen, så lenge prosjektet gir tydelige effekter i en eller flere av Vikens distriktskommune og bygdemiljøpakkekommuner, gjerne gjennom regionale samarbeid. Disse er: Aremark, Marker, Aurskog-Høland, Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal., samt Lunner kommune (som bygdemiljøpakkekommune)

Eksempler på utviklingsaktører kan være: Næringshager, inkubatorer, forskningsinstitusjoner, akademia, kommuner, bransjenettverk/klynger, destinasjonsselskaper og næringsforeninger. Næringslivet må være tydelig involvert i prosjektet.

Det gis ikke tilskudd til enkeltbedrifter alene, men enkeltbedrifter kan inngå i prosjekter og være prosjekteier dersom flere partnere deltar. Alt samarbeid skal dokumenteres gjennom intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler, og må vedlegges søknaden. Samarbeidet må synliggjøres i aktivitetsplan og finansieringsplan. Rolle og hvordan samarbeidspartnere skal bidra i prosjektet, skal beskrives. Nye samarbeid om næringsutvikling, på tvers av sektorer og kommunegrenser, er en fordel, men ikke et krav.

Les mer om dette og søk her.

Sist endret: 14.01.2022