PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Slik er pengene brukt

Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har usikre tider nasjonal og internasjonalt preget starten på året, og spiller høye strømpriser fortsatt inn? I formannskapet behandlet politikerne tertialrapporten. Hvordan skal kommunen vår se ut i framtida? Hvor skal vi bygge, og hvordan skal kommunen se ut når barna våre vokser opp? Ny kommuneplan sto også på planen. Se møtet sak for sak her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 12. juni. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Det var mange viktige saker som ble behandlet i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Stor aktivitet - stor usikkerhet

I formannskapet i går behandlet politikerne tertialrapport for årets første måneder. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

 • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
 • Overordnet status personal.
 • Kommunens tjenesteområder.  

– Rapporten viser høy aktivitet og gode resultater i alle sektorer og staber. Aurskog-Høland er på topp som beste generalistkommune i Norge. Det er et gjennomgående høyt engasjement, mye godt samarbeid og mange flinke medarbeidere i kommunen, som hver dag bidrar til synlige resultater som dette, sier kommunedirektør Gry Røste i sin oppsummering. 

Tertialrapporten kan du lese her. Presentasjonen i formannskapet kan du se her. 

– Vi lever i en tid preget av store omveltninger og uforutsigbarhet. Dette påvirker også aktivitet og økonomi i Aurskog-Høland kommune, og bidrar til økt usikkerhet i økonomien. Vi går inn i en periode med dårligere netto driftsresultat enn det vi har hatt tidligere. Det er usikkerhet knyttet til prognosene, sier kommunedirektøren i presentasjonen til formannskapet. 

Den langsiktige, strategiske planleggingen for kommunen blir derfor viktig i årene som kommer. Samtidig blir det avgjørende å holde kontroll på kommunens ressursbruk og økonomi slik at det er mulig å gjøre gode prioriteringer framover.

– Dere kjenner til hva som skjer i verden, renter og prisutvikling på varer og tjenester. Vi påvirkes av utviklingen der. Det er noen mulige oppsider i prognosen for året, men det er også mulige nedsider som ligger foran oss. Jeg har ikke tenkt til å vise noen brennende plattform, men det er slik vi ser verden ut fra beste vurdering av tallene, sier Røste.

Framtidens Aurskog-Høland

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Arbeidet med å lage en ny kommuneplan er i gang. Det er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene.

 • Planen består av en samfunnsdel som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
 • Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling.
 • Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.
 • Samfunnsdelen styrer hvordan kommunen skal se ut når barna våre vokser opp. Den sier noe om hva som er utfordringene våre og hvordan vi skal løse dem.

Forslaget fra kommunedirektøren er at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og høring. I høringsperioden vil det arrangeres medvirkningsaktiviteter, og alle som ønsker det kan sende inn høringsinnspill. Det legges opp til politisk 2. gangs behandling av samfunnsdelen i de første politiske møtene i 2024. Arbeidet med kommuneplanens arealdel starter høsten 2023. Forslag til arealdel skal behandles politisk i juni 2024, sendes på høring og offentlig ettersyn før ny politisk behandling ved årsskiftet 2024/2025. 

Kommunestyret skulle i utgangspunktet behandle saken i møtet 19. juni, men formannskapet vedtok å utsette denne behandlingen til kommunestyret som går av stabelen 21. august.

Hva politikerne mente om saken ser du her.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant andre disse sakene:

 • Andregangsbehandling av planforslag for Aurveien 26-34 m.fl.
 • Politisk avklaring om barnehagetomt på Nordjordet, Aurskog
 • 1.gangsbehandling av forslag til reguleringsplan for Vestrengåsen 2
 • Politisk reglement for Aurskog-Høland kommune 2023-2027

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 19. juni. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.06.2023