PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilsvar på IABs redaktør sin leder 07.08.2021 – nettutgaven

Aurskog-Høland kommune synes det er leit at enkelte av boligeierne i Busserullen og Skjønhaugveien opp lever en usikkerhet i forhold til sin egen bosituasjon. Kommunikasjon- og informasjon til innbyggerne kan alltid kan bli enda bedre, men det er samtidig viktig at også media bidrar til å belyse denne type saker fra flere sider.

Til informasjon så hadde boligeierne i de berørte områdene tilgang til, og uttalelsesmulighet på arealplanen før denne ble vedtatt. Etter vedtaket ble det på nytt informert i et åpent møte i kommunestyresalen 05.06.2019, og hvor mange av de berørte boligeierne var representert. Presentasjonen fra dette møtet ble lagt ut på hjemmesiden 07.06.2019 slik at alle hadde tilgang til informasjonen som ble gitt, også de som ikke var til stede på møte.

17. desember 2019 fikk alle berørte boligeiere et brev tilsendt med informasjon om status i prosessen, samt beskrivelse av retningslinjene for frivillig innløsning av egen bolig.

Alle henvendelser i saken er besvart og fulgt opp av kommunen. Det har resultert i at totalt 5 boligeiere har valgt å selge sin bolig til kommunen i tråd med retningslinjene. Vårt inntrykk er at disse boligeierne er fornøyde med saksbehandling, oppgjør og kommunikasjon.

En villet utvikling til fellesskapets beste kan i noen tilfeller føre til negative konsekvenser for enkelte berørte. I denne saken var politikken opptatt at enkeltmennesker ville bli berørt og det ønsket de å gjøre noe med. Så protokollforsalget av 13.05. 2019 viser at politikken har tatt dette ansvaret gjennom følgende vedtak; «De som ønsker å få innløst sin bolig kan få gjort dette så raskt som ønskelig. Dette gjelder områdene Busserullen, Skjønhaugveien samt området nord for sykehjemmet med tanke på utvidelse av Bjørkelangen skole og nytt sykehjem».

Det er ingen selvfølge at en slik mulighet gis. Til sammenligning fra andre kommuner vil man ofte se at områder som avsettes til offentlig formål gjøres uten at innløsningstilbud vil skje før en eventuell utbygging. Videre er boligeierne gitt en forutsigbarhet og trygghet ved at de vil få markedspris for sin bolig uansett når de måtte ønske/velge å selge.

Ved en frivillig innløsning bærer kommunene kostnadene til oppgjørsmegler og takstmann.

Løsningen innebærer dermed også at eierne vil få igjen for å heve boligens standard og utføre vedlikehold. Det er dermed ingen grunn til å unnlate å gjøre ønskede og/eller nødvendige påkostninger på boligen.

Kommunen har i de tilfellene vi har innløst boliger i nevnte områder gitt de som selger god tid til flytteprosessen, og funnet gode løsninger der overgangen til ny bolig har gått sømløst.

Oppføring av paviljong for å dekke plassbehovet på skolen.

Det har over lengre tid blitt en plassutfordring for elever og ansatte på Bjørkelangen skole. Det er gjort flere tilpasninger for å møte det økte plassbehovet etter at skolen ble tatt i bruk. Blant annet er grupperom bygget om til klasserom, og spesialrom er tatt i bruk som klasserom. Situasjonen som oppstod i forbindelse med koronapandemien gjorde situasjonen med plassmangel enda tydeligere. Det ble derfor besluttet strakstiltak ved å sørge for en anskaffelse av en midlertidig løsning på plassproblemet på skolen. Tiden fra denne beslutningen ble tatt til informasjon nådde ut ble kort, og her kunne kommunen vært bedre på egen informasjon ut til berørte naboer.

Det er et pågående arbeid med å utarbeide en ny barnehage- og skolebruksplan for Aurskog-Høland kommune som vil ha betydning for en mer permanent løsning på plassproblemene på Bjørkelangen skole. I løpet av høsten vil prosessen med utarbeidelse av planen iverksettes med bred involvering av foreldre, elever, politikere og administrasjon. Endelig barnehage- og skolebruksplan skal sluttbehandles av kommunestyret etter behandling i utvalg for oppvekst og utdanning. Før dette endelige vedtaket foreligger er det vanskelig å si noen om hvorvidt det vil bli offentlig utbygging i områdene Busserullen og Skjønhaugveien. 

Forfatter: Jahn Arvid Svendsen

Sist endret: 23.09.2021