PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verdens vanndag 2022 - Grunnvannet er en skjult skatt som beriker våre liv

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen. Verdens vanndag 2022 setter dette på dagsorden.

Nesten alt flytende ferskvann i verden er grunnvann. Globalt forsyner grunnvannet nesten halvparten av verdens befolkningen med drikkevann, og bidrar til rundt halvparten av matproduksjonen. I tillegg benyttes grunnvannet til hygiene, industri og er en hovedbrikke i mange økosystemer. Mange steder trues grunnvannet av forurensning, klimaendringer og overforbruk. I tillegg er det ofte mangel på overvåkning og forvaltning av denne vitale ressursen (SIWI, u.å.).

Temaet for verdens vanndag 2022 er derfor “grunnvann- å gjøre det usynlige synlig”. Verdens vanndag er den offisielle nasjonale markeringen av FNs "World Water Day".

Grunnvann i Norge

I Norge er grunnvannsmagasinene med løsmasser gjerne små og tynne i forhold til andre land. Dette gjør grunnvannsmagasinene følsomme for metrologiske variasjoner, spesielt nedbør og temperatur. Grunnvannsnivået varierer derfor gjennom året, og kan påvirke vannforsyningen, tilsig til kraftmagasiner, vann tilgjengelig som ressurs for jordbruket, økosystemer og faren for flom- og jordskred (NVE, 2021).

I Norge overvåkes grunnvann- og markvannsnivåene av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dataene benyttes blant annet til å overvåke den hydrologiske tilstanden i Norge, vurdering av flom- og skredfare, oppfølging av vannforskriften, og analyser om endringer i vannressursene for eksempel knyttet til klimaendringer (NVE, 2021).

Grunnvann i kommunen

I Aurskog-Høland får rundt 14% av innbyggerne drikkevann fra private grunnvannsbrønner, og er ikke tilknyttet det offentlige ledningsnettet. I tillegg forsynes i underkant av 500 personer av Syltomtjern vannverk på Setskog, som henter råvannet fra 7 grunnvannsbrønner. Vannforsyningen til disse innbyggerne er derfor spesielt utsatt for både meteorologiske variasjoner og påvirkning av klimaendringer. Vannkvaliteten kan variere over tid, og kan inneholde helseskadelige stoffer. I tillegg er vannforsyningen sårbar for menneskelig påvirkning slik som forurensning fra industri eller landbruk og overforbruk (det vil si at det tas ut mer vann enn det som tilføres fra regn og snøsmelting).

Utfordring knyttet til grunnvann som drikkevannsforsyning merket man spesielt sommeren 2018, da lite vanntilførsel til brønnene kombinert med høye temperaturer og dermed høy fordampning førte til at mange av de private grunnvannsbrønnene gikk tomme. Grunnvannsnivået i brønnene ved Syltomtjern vannverk gikk også betraktelig ned, og ringvirkningene var merkbare i lang ettertid.

Ved Syltomtjern vannverk er det derfor innført flere restriksjoner. Rundt brønnene og i nedbørsfeltet til disse er det svært begrenset med menneskelig aktivitet, ferdsel og bosetning. I tillegg er det innført vanningsrestriksjoner. Ved vannverket overvåkes grunnvannsnivåene, nedbørsfeltet inspiseres jevnlig, og vannprøver analyseres slik at en eventuell forurensning oppdages. Det er i hovedplan for vann og avløp vedtatt at råvannforsyningen på Setskog skal økes, og at det skal vurderes hvor vidt det er hensiktsmessig å benytte grunnvann som råvann også i fremtiden.

Hva du som innbygger kan gjøre for grunnvannsforvaltningen     

  • Sjekk vannkvaliteten din: Dersom du forsynes av drikkevann fra privat borebrønn, er du som brønneier selv ansvarlig for å sjekke vannkvaliteten. Vannprøver kan analyseres ved flere laboratorier i Norge. I drikkevannsforskriften er det satt minstekrav til analyser av råvannet og drikkevannet på 1 prøve per år.
  • Spar på vannet: Uansett om du har kommunal eller privat vannforsyning lønner det seg å spare på vannet, spesielt i tørkeperioder. På den måten kan vi sikre at alle har nok drikkevann til det som er nødvendig, i tillegg er det godt for klima og godt for lommeboka. Eksempler på enkle måter å spare vann er å ikke la krana bli stående og renne når du pusser tennene, begrens hagevanningen og vann planter når det er overskyet eller på kvelden, sjekk om du kan ha mindre lekkasjer i private ledninger eller sanitærinnstallasjoner, eller en utekran som står og drypper.
  • Unngå forurensning: Både industri, jordbruk, samferdsel og avløp fra mennesker kan være mulige kilder til forurensning. For eksempel skal hus og hytter som har grunnvann til vannforsyning også ha godkjent avløpsordning.
  • Lær mer om grunnvannet: Forvaltning av grunnvann er viktig for liv og helse. På World Water Day 2022 kan du lese en rekke grunnvannsrelaterte historier fra alle verdens hjørner. I Norge samarbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) om å forvalte kunnskap og data omhandlende grunnvann. Du kan lese mer om grunnvann i Norge på deres nettsider Alt om grunnvann.

Referanser

NVE. (2021, 29. Desember). Grunn- og markvannsmålenett. Grunn- og markvanns målenett - NVE
NVE. (2021, 21. Juni). Grunn- og markvann. Grunn- og markvann - NVE
SIWI. (u.å.). Groundwater. Hentet 19. oktober fra Groundwater | SIWI
UN-water. (u.å.). Groundwater- making the invisible visible. Hentet 19. oktober fra Learn | World Water Day

Forfatter: Stine Mohagen Hansen

Sist endret: 22.03.2022