PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Regler for motorferdsel gjelder alle som bruker helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøskuter, motorbåt, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, må kjenne til reglene og følge dem.

Motorferdsel i utmark og på vassdrag

Motorferdsel til i utmark og på vassdrag er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi dispensasjon innenfor rammene som er gitt i lovverket. Forbudet gjelder både på barmark,snødekt mark og islagt vann.

Når det gjelder motorbåt, er det begrensninger. Det er kun tillatt å bruke motorbåt (inkl. elmotor) på farbare vassdrag og innsjøer større enn 2 km2, forutsatt at grunneier tillater det. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Etter ny vurdering fra Statsforvalteren i Oslo og Viken må også idrettslag, turlag, kommuner, hjelpekorps, turistbedrifter eller andre som ønsker å brøyte skøyetrasé på islagt vann søke om dispensasjon til dette.

Man må også følge kravene til aktsomhet og ikke høyere fart enn 5 knop innenfor 50 meter fra steder hvor bading pågår eller fra merkebøyer gitt i Forskrift om fartsgrenser på sjøen

Hvorfor regler for motorferdsel i utmark og vassdrag?

Motorferdsel i utmark kan ha nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng, og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen. Dette er grunnen til at det er et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark, både på land og til vanns.

Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøskuter, ATV, traktor, bil, motorbåt, motorsykkel eller el-sykkel i utmark og på vassdrag, må kjenne til reglene og følge dem. 

Du kan lese mer om motorferdsel-regulering i utmark her

Lokale regler og forskrift

I tillegg til det overordna og obligatoriske regelverket som gjelder, som er beskrevet ovenfor, gjelder noen spesifikke fartsbegrensninger i Aurskog-Høland. Det er på farbare vassdrag og innsjøer større enn 2 km2 vedtatt en fartsgrense på maksimalt 5 knop ut til 100 m fra land (9,3 km/t) (kap. 6.6 og 7.3.5 om Motorferdsel på vassdrag i kommuneplanen).

Ifølge Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Rømskog kommune, Østfold er all motorferdsel i tidligere Rømskog kommune forbudt. Det er unntak for Rømsjøen og Vortungen. Les mer om disse nedenfor.

Unntak for Rømsjøen og Vortungen

Hastighet i Rømsjøen:

I skravert felt av kartet er det 5 knops fartsgrense, dvs. i nordre del av sjøen langs land mot øst i ca. 100 meter sone, og 50 meter sone langs østlig side av sydenden, samt Bjønnøysund og Ramberg viker og innenfor Storøya og andre små øyer og viker. 

Vortungen:

Alle brukere av hytter med vei og strøm pålegges bruk av el-motor ved bruk av båt. 

Brukere av hytter uten strøm eller vei kan fritt benytte motor opp til 9,9 hk. 

Alle andre som vil benytte motorbåt i Vortungen, må benytte el-motor. 

I Vortungen er tillatt maksfart 5 knop. 

5 knop = 9,26 km/t.

Kart til forskrift om motorferdsel på vassdrag, Rømskog kommune, Østfold.pdf

I praksis vil det si at man skal ferdes langsomt, forårsake så lite bølger og støy som mulig på alle elver og i mindre sund. På små og mindre vann under 2 km2 er det ikke tillatt med motorbåt (inkl. elmotor) uten dispensasjon.

Kjøreseddel

Ved innvilgelse av dispensasjon til motorferdsel med firhjuling/ATV, snøscooter eller lignende på barmark eller islagt mark eller vann må det utfylles kjørebok per gang det kjøres.

Denne er tilgjengelig her;

Kjørebok motorferdsel i utmark og vassdrag.docx

Søk om dispensasjon her

Søk om dispensasjon (tillatelse) til motorferdsel i utmark og på vassdrag her

Husk å ta med følgende i søknaden
  • Kart/tegning over trasé og/eller område du ønsker å kjøre
  • Ansvarlig(e) personer for sikkerhet og utøvelsen av aktiviteten
  • Tidsperioden du ønsker å kjøre
  • Hvorfor ønsker du å få dispensasjon til å drive med motorferdsel? Er det et «særlig behov» som ikke kan dekkes på andre måter?
  • Hvordan vil dere hensynta fugle- og dyreliv, støy og forurensning?
  • Hva slags type motorkjøretøy er det snakk om? (bensin/el, hestekrefter, osv.)
  • Har dere mulighet til å bruke kjøretøy med elmotor som støyer og forurenser mindre?
Om spredning av smitte mellom vann

De siste årene har det vært en merkbar økning i bruk av vann og vassdrag i Aurskog-Høland. Det er gledelig at vi bruker vannet. Vi må bare sikre at vi bruker vannet på en måte som er bra for både andre mennesker og dyreliv.

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, er det økt risiko for spredning av smitte av f.eks. krepsepest når båter av ulike slag brukes mye og også flyttes fra vann til vann. I Aurskog-Høland har vi gledelig nok fortsatt bestander av den stedegne men sårbare edelkrepsen. Som sågar var en del av kommunevåpenet vårt tidligere. Kommunen har i flere år hatt gående et prosjekt for å styrke og sikre edelkrepsen.

Dersom båter og annet utstyr brukes i ulike vann, og flyttes mellom vannene, må de tørkes helt ut eller desinfiseres på annen måte før flytting.

Se mer om smittevern og regler vedrørende krepsepest her: Tiltak for å hindre spredning av krepsepest.

I tillegg har Aurskog-Høland kommune satt opp informasjon om edelkreps og krepsepest ved Holmbrovika og Halsnes i Mjermen, ved Tangen i Setten, ved Skulerud brygge og ved flere steder i Hemnessjøen.  

Les mer om bekjempelse av krepspest og lovverket rundt dette her.

Viktige lenker

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om motorferdsel kontakt

Mari Stevning Bekken

Epost; mari.stevning.bekken@ahk.no

Tlf; 63 85 25 07

Forfatter: Mari Stevning Bekken

Sist endret: 22.06.2022