PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Regler for motorferdsel gjelder alle som bruker helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøskuter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, må kjenne til reglene og følge dem. I tillegg må også de som bruker motorbåt (også elmotor) kjenne til reglene.

Hvorfor regler for motorferdsel i utmark og vassdrag?

Motorferdsel i utmark kan ha nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng, og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen. Dette er grunnen til at det er et regelverk som regulerer motorferdselen i utmark, både på land og til vanns.

Motorferdsel-regulering i utmark
Regelverket setter rammer for hvordan motoriserte fremkomstmidler kan brukes i naturen, for å hindre skade og forstyrrelse på miljøet.

Hvem gjelder reglene for?

Alle som bruker helikopter, småfly eller motorkjøretøy som snøskuter, ATV, traktor, bil, motorsykkel eller el-sykkel i utmark, må kjenne til reglene og følge dem. I tillegg må også de som bruker motorbåt (også elmotor) kjenne til reglene.

Hva sier reglene?

Motorferdsel til lands i utmark er som hovedregel forbudt, med unntak av noen nytteformål som er beskrevet i loven. Du kan søke om dispensasjon fra loven, og kommunen kan gi dispensasjon innenfor rammene som er gitt i lovverket. Når det gjelder motorbåt, er det begrensninger. Det er kun tillatt å bruke motorbåt (inkl. elmotor) på farbare vassdrag og innsjøer større enn 2 km2, forutsatt at grunneier tillater det. All motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Her er veilederen om motorferdsel i utmark i sin helhet

Her er veilederen om motorferdsel i utmark i sin helhet: Motorferdsel i utmark_ Slik er reglene


Her er veilederen om bruk av båt i sin helhet: Hvor kan jeg bruke båt?

I tillegg til det overordna og obligatoriske regelverket som gjelder, som er beskrevet ovenfor, gjelder noen spesifikke fartsbegrensninger i Aurskog-Høland. Det er på farbare vassdrag og innsjøer større enn 2 km2 vedtatt en fartsgrense på maksimalt 5 knop ut til 100 m fra land (9,3 km/t) (kap. 6.6 og 7.3.5 om Motorferdsel på vassdrag i kommuneplanen).

I praksis vil det si at man skal ferdes langsomt, forårsake så lite bølger og støy som mulig på alle elver og i mindre sund. På små og mindre vann under 2 km2 er det ikke tillatt med motorbåt (inkl. elmotor).

I Aurskog-Høland kommune har vi mye vann, både i bekker, elver, større innsjøer og skogstjern. Vi har mange skogstjern under 2 km2 og bekker som ikke er farbare der det ikke er lov å bruke motorbåt i. Vi har også større elver som Lierelva og Hølandselva, og innsjøer som er over 2 km2 der det er tillatt med motorbåt, men der det langs elvene og gjennom flere sund skal holdes en fart på maksimalt 5 knop.

Om spredning av smitte mellom vann

De siste årene har det vært en merkbar økning i bruk av vann og vassdrag i Aurskog-Høland. Det er gledelig at vi bruker vannet. Vi må bare sikre at vi bruker vannet på en måte som er bra for både andre mennesker og dyreliv.

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, er det økt risiko for spredning av smitte av f.eks. krepsepest når båter av ulike slag brukes mye og også flyttes fra vann til vann. I Aurskog-Høland har vi gledelig nok fortsatt bestander av den stedegne men sårbare edelkrepsen. Som sågar var en del av kommunevåpenet vårt tidligere. Kommunen har i flere år hatt gående et prosjekt for å styrke og sikre edelkrepsen.

Dersom båter og annet utstyr brukes i ulike vann, og flyttes mellom vannene, må de tørkes helt ut eller desinfiseres på annen måte før flytting.

Se mer om smittevern og regler vedrørende krepsepest her: Tiltak for å hindre spredning av krepsepest.

I tillegg har Aurskog-Høland kommune satt opp informasjon om edelkreps og krepsepest ved Holmbrovika og Halsnes i Mjermen, ved Tangen i Setten, ved Skulerud brygge og ved flere steder i Hemnessjøen.  

Viktige lenker

Forfatter: Mari Stevning Bekken

Sist endret: 06.09.2021